ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Economics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of international tourism demand for Cambodias tourism = การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีต่อการท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา / Chantha Hor / 2015 /Full Text
Subject
Foreign tourists -- Supply and demand
Cambodia -- Description and travel
Consumption (Economics)
2 Causality test between money supply and set index of Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินและดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / Songwut Lanpaeng / 2008 /Full Text
Subject
Economics
Money supply
Money -- Thailand
3 Econometric modeling of the relationship among macroeconomic variables of Thailand = การจำลองแบบเศรษฐมิติของความสัมพันธ์ในระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย / Nachatchapong Kaewsompong / 2013 /Full Text
Subject
Econometric models
Macroeconomics
Thailand -- Economic conditions -- Econometric models
4 Estimating international tourism demand for Laos PDR using Panel ARDL Approach = การประมาณการอุปสงค์นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อประเทศลาวโดยวิธีการวิเคราะห์พาแนล เออาร์ดีแอล ;การประมาณการอุปสงค์นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อประเทศลาวโดยวิธีการวิเคราะห์พาแนลเออาร์ดีแอล / Athikone Bouphanouvong / The 2014 /Full Text
Subject
Tourists -- Laos
Tourists -- Supply and demand
Consumption (Economics)
5 Factors affecting food and energy prices in the ASEAN region = ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอาหารและพลังงานในภูมิภาคอาเซียน / Teera Kiatmanaroch / 2014 /Full Text
Subject
Economics -- ASEAN
Asean Free Trade Area
Food -- Prices
6 Long memory and forecasting volatility in financial asset returns = ความจำระยะยาวและการพยากรณ์ความผันผวนในผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงิน / Anaspree Chaiwan / 2009 /Full Text
Subject
Business forecasting
Economics
7 Modeling and forecasting volatility and prices for SET50 index options = การจำลองและการพยากรณ์ความผันผวนและราคาของออปซันที่อ้างอิงกับดัชนี 50 ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย / Chatayan Wiphatthanananthakul / 2010 /Full Text
Subject
Economics
Stock Exchange -- Thailand
8 Modeling dependency and volatility of agricultural commodity prices and energy prices: a copula approach = การจำลองแบบการขึ้นต่อกันและความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรและราคาพลังงาน: วิธีคอปปูลา / Phattanan Boonyanuphong / The 2014 /Full Text
Subject
Produce trade -- Economic aspects
Economics
9 Modelling dependency in tourist arrivals to Thailand using copula approach = การจำลองแบบการขึ้นต่อกันในการมาของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้วิธีคอปปูลา / Ornanong Puarattanaarunkorn / 2014 /Full Text
Subject
Travel -- Economic aspects
Economics
10 Modelling world crude oil prices volatility and volatility spillovers = แบบจำลองความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลกและผลข้างเคียงของความผันผวน / Roengchai Tansuchat / 2009 /Full Text
Subject
Econometric models
Economics
Petroleum


Page : 1