ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Economic development

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of rice production and contributions to Cambodian economic growth = การวิเคราะห์การผลิตข้าวและการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา Voeurn Nhat / Voeurn, Nhat / The 2014 /Full Text
Subject
Rice -- Economic aspects -- Cambodian
Economic development -- Cambodian
Production (Economic theory)
2 Domestic credit and economic growth in ASEAN: evidence from panel data = สินเชื่อภายในประเทศกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน: หลักฐานจากข้อมูลแบบพาเนล / Borey Ea / 2015 /Full Text
Subject
Credit -- Southeast Asia
Economic development -- Southeast Asia
ASEAN countries
ASEAN countries -- Economic development
3 Factors affecting economic growth in developed and developing courtries using panel data analysis = ปัจจัยที่กำหนดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแพเนล / Warattaya Chinnakum / 2012 /Full Text
Subject
Economic development
Developed countries
Developing countries
4 Human capital and the role of government affecting inclusive growth in each region of Thailand = ทุนมนุษย์และบทบาทของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย / Tuangporn Janthok / 2015 /Full Text
Subject
Human capital
Human resources development
Thailand -- Economic Condition
5 Local development practice as discourse of conservation : a case study of Yi people in Wuliangshan Nature Reserve, Yunnan Province = การปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในฐานะวาทกรรมของการอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชาวหยีในเขตสงวนอุทยานรักษาธรรมชาติหวูเหลียงซาน มณฑลยูนนาน Wang Jing / Wang, Jing / 2007 /Full Text
Subject
Economic development
Environmental education
Sustainable development
Yi (Chinese people)
6 Optimal size of government spending: empirical evidence from 8 countries in Southeast Asia = ขนาดที่เหมาะสมของค่าใช้จ่ายรัฐบาล: กรณีศึกษาจาก 8 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Leanghak Hok / Hok, Leanghak / The 2014 /Full Text
Subject
Expenditures, Public -- Southeast Asia
Economic development -- Southeast Asia
7 Spatio-temporal and political-economic construction of Mae Sai border town = การประกอบสร้างเชิงพื้นที่-เวลาและเศรษฐกิจ-การเมืองของเมืองชายแดนแม่สาย / Yuthpong chantrawarin / The 2015 /Full Text
Subject
Land capability for agriculture -- Mae Sai (Chiang Rai)
Land use -- Mae Sai (Chiang Rai)
Mae Sai (Chiang Rai) -- Commerce
Economic development -- Mae Sai (Chiang Rai)
8 Sustainable growth, employment, poverty, energy, pollution and transportation in Yunnan, China: a social accounting matrix approach = การเติบโตอย่างยั่งยืน การจ้างงาน ความยากจน พลังงาน มลพิษและการขนส่งในมณฑลยูนานของจีน วิธีบัญชีเมตริกซ์สังคม Ma Ji / Ma, Ji / 2009 /Full Text
Subject
Sustainable development -- Yunan (China)
Economic development -- Yunan (China)
Yunan Province (China) -- Economic conditions
Yunan Province (China) -- Social condtions
9 Systemic linkages among physical, economic, social and environmental well-being in two fragile ecosystems of Myanmar = ความเชื่อมโยงเชิงระบบระหว่างความเป็นอยู่ที่ในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศที่บอบบางสองแห่งของประเทศพม่า Pyi Pyi Thant / Thant, Pyi Pyi / 2009 /Full Text
Subject
Economic development -- Burma
Burma -- Economic conditions
10 Tax smoothing hypothesis and economic growth in Asean countries = สมมติฐานเท็กสมูทติ้งและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน Kunthea Din / Kunthea, Din / The 2015 /Full Text
Subject
Economic development -- Southeast Asia
Southeast Asia -- Economic conditions


Page : 1