ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Econometrics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Applications of advanced econometric time series to the analysis of some stock price indexes in Asian countries = การประยุกต์ใช้เศรษฐมิติอนุกรรมเวลาขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีราคาหลักทรัพย์บางกลุ่มในภูมิภาคเอเซีย / Pathairat Pastpipatkul / 2009 /Full Text
Subject
Econometrics
Securities
2 Applications of copula econometrics to analyses of some economic issues = การประยุกต์เศรษฐมิติคอปูลากับการวิเคราะห์บางปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ Jianxu Liu / Liu, Jianxu / 2013 /Full Text
Subject
Econometrics
3 Applications of exterme value econometrics to energy-crop price-analysis = การประยุกต์เศรษฐมิติแบบสุดโต่งในการวิเคราะห์ราคาพืชพลังงาน / Kantaporn Chuangchid / 2012 /Full Text
Subject
Energy crops
Econometrics
4 Applications of quantile regression under asymmetric laplace distribution and copula based returns and risk measures to financial econometrics = การประยุกต์วิธีการถดถอยแบบควอไทล์ภายใต้การแจกแจงแบบอสมมาตรลาปลาซและบนพื้นฐานของคอปปูลาในการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินทางเศรษฐมิติ / Kittawit Autchariyapanitkul / 2015 /Full Text
Subject
Econometrics
5 Econometric analysis of agricultural and energy commodity price returns behavior = การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของพฤติกรรมของผลตอบแทนจากราคาสินค้าเกษตรและพลังงาน / Xue Gong / 2014 /Full Text
Subject
Econometrics
6 Econometric analysis of uncertainty seasonality and spatial contagion of urban air pollution in China = การวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติของความไม่แน่นอน ความเป็นฤดูกาล และการแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของมลภาวะทางอากาศในเขตเมืองในประเทศจีน Zhanqiong He / He, Zhanqiong / 2013 /Full Text
Subject
Econometrics
Air -- Pollution -- China
7 Econometrics of risk: applications to financial sectors = เศรษฐมิติเกี่ยวกับความเสี่ยง: การประยุกต์กับภาคการเงิน / Panisara Phochanachan / The 2016 /Full Text
Subject
Econometrics
Risk management
Financial risk management
8 Economic investigation on selected macroeconomic Decomposition and GDP expansion in Myanmar = การสำรวจทางเศรษฐมิติของตัวเลือกองค์ประกอบตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและการขยายตัวของเศรษฐกิจในเมียนมาร์ / Kay Thi Khaing / 2016 /Full Text
Subject
Econometrics
Myanmar -- Economic conditions
Myanmar -- International trade
9 Microeconometric models : applications for topics in labor economics = แบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาค : การประยุกต์สำหรับหัวข้อในศรษฐศาสตร์แรงงาน / Supanika Leuracharusmee / 2015 /Full Text
Subject
Econometrics
Capital
Wages and labor productivity
10 The Socio-economic impacts of the east-west economic corridor in Savannakhet, Lao people's democratic republic = ผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในแขวงสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Siwarat Kusol / 2014 /Full Text
Subject
Lao -- Economic conditions
Econometrics


Page : 1