ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Dynamics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Alterations of renal functions hemodynamics by mannitol in dogs = การเปลี่ยนแปลงของหน้าที่และโลหิตพลวัตของไตโดยแมนนิตอลในสุนัข / Orawan Wongmekiat. / 1992. /Full Text
Subject
Kidneys -- Diseases.
Acute renal failure.
Mannitol.
Dogs.
Hemodynamics.
2 Bioavailability and dissolution of a generic preparation of fluconazole and innovator preparation in healthy Thai volunteers / Udomchai Ajayutphokin / 1998 /Full Text
Subject
Drugs -- Bioavailability
Fluconazole
Dissertation, academic -- Pharmacology
Fluconazole -- Pharmacodynamics
3 Comparative studies of quality and bioavailability of methotrexate in thai patients with rheumatoid arthritis / Prathan Somrith / 1998 /Full Text
Subject
Drugs -- Bioavailability
Rheumatoid arthritis -- Patients
Methotrexate
Dissertations, academic -- Pharmacology
Methotrexate -- Pharmacodynamics
Arthritis, rheumatoid -- Drug therapy
4 Controller design for synchronization of neural networks with time-varying delays and hybrid couplings = การออกแบบตัวควบคุมสำหรับความพร้อมกันของโครงข่ายประสาท ที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาและการเชื่อมต่อแบบผสม / Narongsak Yotha / The 2014 /Full Text
Subject
Dynamics
Mathematics
Neural networks (Computer science)
5 Flux dynamics in superconducting oxides / Atcharawon Gardchareon / 2005 /Full Text
Subject
Superconductivity
Superconducting oxides
Paramagnetism
Flux dynamics
6 Investigation on multiplicity and stability of whirl responses in a Non-linear Rotor-stator-stator system = การตรวจสอบความหลากหลายและเสถียรภาพการตอบสนองแบบหมุนควงในระบบโรเตอร์-สเตเตอร์แบบเชิงเส้น / Prinya Ngamprapasom / The Chaing Mai 2010 /Full Text
Subject
Rotors -- Dynamics
Linear control systems
7 Molecular dynamic simulations of ion bombardment effects on DNA = การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของผลการระดมยิงด้วยไอออนบนดีเอ็นเอ / Chanisorn Ngaojampa / Department of Chemistry Faculty of Science Uneversity 2008 /Full Text
Subject
DNA
Molecular dynamics
8 Molecular dynamic simulations of nafion membrane in a fuel cell = การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของแนฟิออนเมมเบรนในเซลล์เชื้อเพลิง / Janchai Yana / 2008 /Full Text
Subject
Dynamics
Simulation methods
9 Pharmacological activities of the bronchodilator saponins froms leaves of schefflera leucantha viguier = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารซาโปนินที่มีฤทธิ์ขยายหลอดลมจากใบหนุมานประสานกาย Pasirat Witthawaskul / Parirat Witthawaskul / 2003. /Full Text
Subject
Saponins
Dissertations, academic -- Pharmacology
Saponis -- Pharmacodynamics
Plant extracts
Schefflera leucantha viguier
10 Preparation of Cu0.5Ag1.5InSe3 p-type semiconductor for thermoelectric applications by the sol-gel method = การเตรียมสารกึ่งตัวนำชนิดพีCu0.5Ag1.5InSe3 สำหรับการประยุกต์ ด้านเทอร์โมอิเล็กทริกโดยวิธีซอล-เจล / Pathinee Rattananilamorn / 2011 /Full Text
Subject
Electrodynamics
Semiconductors
11 Stability analysis and synchronization of some dynamical systems with time-varying delay = การวิเคราะห์เสถียรภาพและความพร้อมกันของระบบพลวัตบางระบบที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Thongchai Botmart / 2011 /Full Text
Subject
Dynamics
12 Trombe wall efficiency in ventilation improvement in Phnom Penh row house by numerical modelling = สมรรถนะผนังแบบทรอมบ์ในการปรับปรุงการระบายอากาศในตึกแถวของพนมเปญโดยโปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคณนา / Chhorvy Khat / Chiangmai 2015 /Full Text
Subject
Buildings -- Ventilation
Fluid dynamics
Architecture


Page : 1