ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 57 รายการ จากคำว่า Dust

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Production of coat - cow milk yogurt containing probiotic bacteria and its consumption effect on immunoglobulin a (IgA) production in healthy adolescents = การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมแพะผสมน้ำนมวัวที่มีการเติมแบคทีเรียโพรไบโอติคและผลของการบริโภคต่อการผลิตอิมมูโน โกลบูลินเอ (IgA) ในวัยรุ่นที่มีสุขภาพดี / Jukkrit Wungrath / Chiangmai university 2009 /Full Text
Subject
Yogurt
Yogurt industry
42 Reduction of chlorpyrifos residue in fresh bird chilli (Capsicum frutescens Linn.) after harvest using ultrasonication and ozonation = การลดสารตกค้างคลอไพริฟอสในพริกขี้หนูสดหลังการเก็บเกี่ยวโดยการใช้อัลตราโซนิกและโอโซน / Sarunya Pengphol / school 2012 /Full Text
Subject
Pesticides
Spraying and dusting residues in agriculture
Hot peppers -- Postharvest technology
Ozone
43 Speciation of Tin Ions in wastewater from electronic industry = สเปซิเอชันของไอออนดีบุกในน้ำเสียจากอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ / Phetcharat Siriwi / 2010 /Full Text
Subject
Speciation (Chemistry) -- Technique
Electronic industries
Metals -- Speciation
44 Standardization of appropriate Krachai-Dam Kaempferia parviflora Wall.ex Baker) Rhizomes's qualities for honey Krachai-Dam wine production = การกำหนดมาตรฐานคุณภาพเหง้ากระชายดำที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ น้ำผึ้งกระชาดำ / Siriporn Pojanagaroon / 2007 /Full Text
Subject
Production standards
Root crops
Wine industry
45 Technical efficiency of groundnut production in central region of myanmar = ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคกลางของประเทศเมียนมาร์ / Soe Soe Win / 2008 /Full Text
Subject
Peanuts
Peanut products
Peanut industry
46 The Impact of rural industrialization on farm household income in Simao county, Yunnan province = ผลกระทบของอุตสาหกรรมชนบทต่อรายได้ของครอบครัว Kang Yunhai / Kang, Yunhai / 1995 /Full Text
Subject
Income -- Yunnan Province (China)
Farm income -- Yunnan Province (China)
Industrialization
Yunnan Province (China) -- Rural conditions
47 The Use of agricultural by-products to remove sodium chloride in waste water from production process of pickled vegetable factory in Hang Dong District, Chiang Mai Province / Thanapat Sastraruji / 2003 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal
Agricultural wastes -- Chiang Mai. Hang Dong
Pickle industry -- Chiang Mai. Hang Dong
Pickled foods -- Chiang Mai. Hang Dong
Sodium chloride
48 Titanium dioxide-based nanomaterials and therir applications = วัสดุนาโนที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นฐานและการประยุกต์ / Chonlada Dechakiatkrai / 2008 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanostructured materials -- Industrial applications
Nanostructured materials -- Synthesis
Nanostructures
Titanium dioxide
49 Toxicity testing of particulate matter collected from Chiang Mai using the developed direct alveolar epithelial cells-air exposure prototype = การทดสอบความเป็นพิษของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กใน จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เครื่องมือดูดอากาศต้นแบบให้ สัมผัสโดยตรงกับเซลล์เยื่อบุผิวถุงลมปอด / Suruk Udomsom / 2012 /Full Text
Subject
Dust
Particles
Air -- Pollution -- Chaing Mai
50 Under the Shadow of Saint Tran Hung Dao: Cultural Politics of Industrial Development in the Post-Socialist Vietnam = ใต้เงาของฉั่นเหิ่งดาว: วัฒนธรรมการเมืองว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม หลังสังคมนิยมในเวียดนาม Pochara Patthamalai / Nguyen Thi Thu Thuy / 2010 /Full Text
Subject
Industria zation
Politics and culture
Ecunomic development -- Vietnam
Social development -- Vietnam
51 Utilization of bottom ash and flue gas desulfurization gypsum for production of planting materials = การใช้เถ้าหนักและยิปซัมที่ได้จากการกำจัดกำมะถันในฟลูแก๊สสำหรับการผลิตวัสดุปลูกพืช / Paunpassanan Dechprasitthichoke / Chiang mai 2007 /Full Text
Subject
Agricultural machinery
Ash disposal
Flue gases -- Desulphurization -- By-products
Flue gases -- Desulphurization -- By-products -- Environmental aspects
Gypsum
Gypsum industry -- Economic aspects
Materials
Waste products as road materials
52 X-ray quantitative analysis of a local ceramic clay / Jerapong Tontragoon / 1978 /Full Text
Subject
Clay -- Analysis
Ceramic industries -- Chiang Mai
X-rays -- Diffraction
X-rays -- Industrial applications
53 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานนอกระบบแกะสลักไม้ = Occupational health hazards and health status related to risk among wood carving informal workers / ประไพศรี กาบมาลา / 2555 /Full Text
Subject
Industrial health
Occupational health
Risk
Hazardous substance
54 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของโรงงานยางแผ่นรมควัน = Occupational health harzards and health status related to risk among workers in a smoked rubber sheet plant / ประภัสสร อักษรพันธ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk
Industrial health
Occupational health
Hazardous substances
55 พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษตะกั่วของผู้ใช้แรงงานในโรงงานแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / จงดี วินิจจะกูล / 2540 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
ตะกั่วเป็นพิษ -- การป้องกัน
ตะกั่ว -- การป้องกัน
โรคเกิดจากอาชีพ -- ลำพูน
Northern Region Industrial Estate -- Lamphun
Lead poisoning -- Prevention & control
56 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทางานของช่างทาเครื่องเงิน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Health status related to risk at work among silverware Workers, Nasai Sub-district, Li District, Lamphun Province / สุรีย์รัตน์ แซ่คู / 2557 /Full Text
Subject
Health status
Risk
Industrial health
57 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ = Health status related to risk at work among wood furniture informal workers, Wang Chin district, Phrae province / จารุนิล ไชยพรม / 2556 /Full Text
Subject
Health
Risk
Industrial health


Page : 1 2 3