ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 57 รายการ จากคำว่า Dust

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Discourses of development spatial struggles of civil society in Map Ta Phut, Thailand = วาทกรรมของการพัฒนา : การต่อสู้ดิ้นรนเชิงพื้นที่ของประชาสังคมในมาบตาพุด ประเทศไทย Anselm Feldmann / Feldmann, Anselm / 2013 /Full Text
Subject
Industrialization -- Thailand, Eastern
Interpersonal conflict
Forests and forestry
22 Dynamic knowledge management system for industrial cluster: a case study of Lampang Ceramic Cluster = ระบบการจัดการความรู้เชิงพลวัตสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม กรณีศึกษากลุ่มเซรามิกลำปาง / Atichart Harncharnchai / 2010 /Full Text
Subject
Knowledge management
Management ibformation systems
Database management
Ceramic industries -- Lampang
23 Economic analysis of baby corn production under risk / Pilai Panumatmonton / 1997 /Full Text
Subject
Corn industry
Risk
24 Economic efficiency of coffee processing firms in the central highlands, Vietnam Nguyen Ngoc Chau / Nguyen, Ngoc Chau / 2000 /Full Text
Subject
Coffee -- Processing -- Vietnam
Coffee industry -- Vietnam
25 Effects of ambient PM10 on respiratory health among children in urban and highland schools of Chiang Mai Province = ผลของฝุ่นละอองพีเอ็ม10ในอากาศต่อสุขภาพทางการหายใจของเด็กโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่ / Waraphan Phornwisetsirikun / 2013 /Full Text
Subject
Dust
Air--Pollution
Students -- Chiang Mai
26 Enhancement of myrosinase production from Aspergillus sp. NR463 by Mutagenesis = การเพิ่มการผลิตไมโรซิเนสจาก Aspergillus sp. NR463 โดยการทำให้เกิดการกลายพันธุ์ / Bordin Butr-indr / 2005 /Full Text
Subject
Aspergillus
Aspergillus -- Biotechnology
Chemical industry
Enzymes
Production
Myrosinase
Mutagenesis
27 Experiments on producing of formed coke from lignite / Valairat Sriroongrueng / 1981 /Full Text
Subject
Coke -- Testing
Coke industry
Lignite
28 Exposure assessment of synthetic pyrethroid insecticides among school children from an agricultural community = การประเมินการสัมผัสสารฆ่าแมลงไพรีทรอยด์ สังเคราะห์ของเด็กนักเรียนจากชุมชนเกษตรกรรม / Nisa Pakvilai / The 2011 /Full Text
Subject
Insecticides -- Chiang Mai
Spraying and dusting residues in agriculture
29 Health wisk assessment of exposure to benzimidazole and dithiocarbamate fungicides in vegetables from Chiang Mai province, Thailand = การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารฆ่าราตกค้างกลุ่มเบนซิมิดาโซลและไดไทโอคาร์บาเมตในผักจากจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Ratchuporn Suksathan / Buran Phansawan / 2012 /Full Text
Subject
Insecticides
Spraying and dusting residues in agriculture
30 Household livelhood diversification as a result of the high modernism development project : a case of Can Tho bridge in Vinh Long Province, Vietnam = ความหลากหลายของวิถีชีวิตครัวเรือนอันเป็นผลมาจากโครงการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย : กรณีของสะพานกิ่นเห่อในจังหวัดหวิงลอง ประเทศเวียดนาม Tran Thi Ngoc Trinh / Tran, Thi Ngoc Trinh / 2007 /Full Text
Subject
Conduct of life
Households
Industrial project management
Lifestyles
Social change
Social development
31 Industrial estate location selection in the Lao People's Democratic Republic = การเลือกที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Kiengkham Rasachack / school 2012 /Full Text
Subject
Factories -- Location
Industries -- Lao -- Location
32 Isolation and characterization of proteolytic enzymes from salt-tolerant and thermophilic bacteria for application in food industry = การแยกเชื้อ และการศึกษาคุณลักษณะของโปรดิโอไลติคเอนไซม์จากแบคทีเรียทนเกลือและแบคทีเรียที่เจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / Somkid Deejing / 2004 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes -- Synthesis
Proteolytic enzymes -- Industrial applications
33 Knowledge based system for manufacturing investment by using multi-criteria analysis = ระบบฐานความรู้สำหรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์แบบหลายเงื่อนไข / Napaporn Reeveerakul / 2011 /Full Text
Subject
Industrial organization (Economic theory)
Industries
Investments
34 Make-or-buy analysis of storage capacity requirement for a crop science company = การวิเคราะห์การสร้างหรือจ้างคลังสินค้าตามความต้องการของกำลังการผลิตสำหรับบริษัทวิทยาการพืชไร่ Denis Daus / Daus, Denis / 2016 /Full Text
Subject
Business logistics
Industrial management
Break-even analysis
35 Market as social space of negotiation : a case study of rural trade marketing in Jila Administrative villge, Lufeng county, Yunnan Province, P.R.China = ตลาดในฐานะพื้นที่ทางสังคมของการต่อรอง : กรณีศึกษาการค้าชนบทในหมู่บ้านจิลา มณฑลยูนนาน Zou Yahui / Yahui, Zou / 2006 /Full Text
Subject
Industrial marketing
Industrial marketing -- Asia
Industrial marketing -- China
36 Market orientation analysis of rural enterprises in Henan province, P.R.China Li Fei / Li, Fei / 2000 /Full Text
Subject
Rural industries -- China
Marketing
37 Optimization of a thermostable lipase for industrial applications / Supachok Sinchaikul / 2002 /Full Text
Subject
Lipase
Enzymes -- Industrial applications
38 Petrochemistry and tectonic setting of late triassic-early jurassic mafic volcanic rocks, Long district, Phrae province, Thailand = ศิลาเคมีและสภาวะทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟสีเข้มอายุไทรแอสซิกตอนปลายถึงจูแรสซิกตอนต้น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประเทศไทย / Pukpong Osataporn / 2007 /Full Text
Subject
Petroleum chemicals industry
39 Physical properties of ostrich-meat yor (Thai sausage) blended with hyrocolloids following high pressure treatment = สมบัติทางกายภาพของเนื้อนกกระจอกเทศยอผสมไฮโดรคอลลอย์ที่ผ่านการแปรรูปด้วยความดันสูง / Utaiwan Chattong / 2007 /Full Text
Subject
Ostriches
Ostriches -- Anatomy
Ostrich products industry
Ostrich farms
40 Processing of green soya bean (glycine max L. Merr.) Yoghurt ice cream = กระบวนการผลิตไอสครีมโยเกิร์ตจากถั่วแระญี่ปุ่น / Paveena Kaewyongpang / 2006 /Full Text
Subject
Thesis
Process control
Yogurt
Yogurt industry


Page : 1 2 3