ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 23 รายการ จากคำว่า Drug resistance

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากรพยาบาล แผนกอายุรกรรมในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ = Development of a model for promoting practices to prevent drug-resistant organisms infections among nursing personnel, medical department of a tertiary care hospital / ปิยะฉัตร วิเศษศิริ / 2556 /Full Text
Subject
Infection -- prevention & control
Drug resistance, viral
22 ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลศิริราช / เทพนิมิตร จุแดง / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศิริราช
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- nursing
Drug resistance
23 อุบัติการณ์และการกระจายของการติดเชื้อสะแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลำปาง / สุมาลี บุตรพงศาพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Infection
Drug resistance
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ลำปาง
สะแตปฟิโลคอคคัส
เมธิซิลลิน
การติดเชื้อ


Page : 1 2