ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Dissertations,Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วย ต่อการพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตาคลี / ดวงใจ สุริยะ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลตาคลี
Dissertations,academic -- nursing
Patient satisfaction
การพยาบาล
ความพอใจในการทำงาน
2 ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Nurse's image as perceived by Hospital Personnel, Uttaradit Hospital / สุนันทา อัมพวานนท์ / บัณทิตวิทยาลัย 2549 /Full Text
Subject
Dissertations,Academic -- Nursing
3 ภาระของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี / ไพรินทร์ กันทนะ / 2543 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
Dissertations,academic -- nursing
HIV infections
Caregivers


Page : 1