ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1961 เวลาที่ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีความเจ็บป่วยระดับปานกลางในหอผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรองกาญจน์ จิรพรเจริญ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลศัลยศาสตร์
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
1962 เวลาที่ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีความเจ็บป่วยระดับปานกลางในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อัมพร มโนรส / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลศัลยศาสตร์
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
1963 เวลาที่ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่มีความเจ็บป่วยระดับปานกลาง ในหอผู้ป่วยหนักออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / โสภี วิระรังษิยากรณ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลศัลยศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
กระดูก -- ผู้ป่วย
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
1964 เวลาที่ใช้และความพึงพอใจในการรับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของผู้รับบริการโรงพยาบาลลานนา / เพชรา จอมงาม / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลานนา
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Consumer, satisfaction
1965 ศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร = Potentiality for becoming the learning organization of nursing department as perceived by nurses, Phichit Hospital / อรทัย สิทธิวิรัชธรรม / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
การบริหารองค์ความรู้
การเรียนรู้องค์การ
พยาบาล -- พิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
Learning
Organizations
1966 ศักยภาพของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่ = Capacity of HIV infected peer leaders in caring for HIV infected persons in Chiang Mai Province / สมพร ไชยเทพ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1967 ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Community capacity in promoting exercise of the elderly in Wang Nuea Subdistrict, Lampang Province / ดุสิต ปิยวรกุล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1968 ศักยภาพขององค์กรชุมชนในการดำเนินงานเรื่องโรคเอดส์ในชุมชน / เอกสุธี พยุหมนตรี / 2538 /Full Text
Subject
ชุมชน
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
1969 สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดในผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยวิกฤตศัลยกรรม / ขวัญเรือน แพรุ้งสกุล / 2544 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Intensive care units
1970 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางคลินิกในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลลำปาง ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล / ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
นักศึกษาพยาบาล -- ลำปาง -- พฤติกรรม
การรับรู้
ห้องผ่าตัด
1971 สภาวะฟันผุและพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพโดยผู้ปกครองของเด็กอายุ 4-5 ปี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Dental caries and oral health care by parents of children aged 2-5 years, Mae Mo district, Lampang province / วัลธินี ปิงแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1972 สภาวะสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยสมองเสื่อมในคลินิกความจำ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Oral health status of patients with dementia in memory clinic, Chiang Mai Neurological Hospital / ชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1973 สมรรถนะของพยาบาลหลังคลอดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Postpartum nurses'competencies, Uttaradit Hospital / จงถนอม สุ่มเกิด / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1974 สมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Perioperative nurses' competencies, Uttaradit Hospital / สุภาพร พานิชสิติ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1975 สมรรถนะของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Accident and emergency nurses'competencies, Uttaradit Hospital / พรธิดา แสงทอง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1976 สมรรถนะของอาจาย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Competencies among nurse educators in nursing colleges under Ministry of Public Health / มณฑาทิพย์ สุรินทร์อาภรณ์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1977 สมรรถนะด้านวิทยาการสารสนเทศของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป = Informatic competencies among infection control nurses in regional and general Hospitals / สร้อยเพ็ชร ชัยรุ่งปัญญา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1978 สมรรถนะในการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ในโรงพยาบาลชุมชน เขต 10 / อัจฉรา สุทธิพรมณีวัฒน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน เขต 10
Dissertations, academic -- nursing
Professional competence
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
การทำงาน
1979 สมรรถนะพยาบาลศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Orthopaedic competencies, Uttaradit Hospital / สุจิตรา ผ่องผดุง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1980 สมรรถนะภาวะผ้นำของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพะเยา = Leadership competencey among professional nurses in Phayao Hospital / วัชราภรณ์ แสงคำ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103