ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1901 ภาวะไร้พลังอำนาจของสตรีที่มีบุตรยาก / ชมพูนุท ศรีวิชัย / 2544 /Full Text
Subject
ภาวะมีบุตรยาก
อำนาจ [สังคมศาสตร์]
Dissertations, academic -- nursing
Power
Women
Infertility
1902 ภาวะสุขภาพจิตของทหารผ่านศึก จังหวัดสุโขทัย = Mental health status among veterans, Sukhothai Province / พัชรี ลิมปะพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1903 ภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Mental health status of diabetes mellitus patients, Banthi Hospital, Lamphun Province / วันเพ็ญ โอฬาริกชาติ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1904 ภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรงพยาบาลบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร = Mental health status of chronically III patient, Bueng Samakkhi Hospital, Kamphaeng Phet Province / ทรงลักษณ์ เกตุอังกุล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1905 ภาวะสุขภาพจิตของผู้สี้ภัย บ้านในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Mental health status among refugees in Ban Nai Soi Muang District, Mae Hong Son Province / จิรัฐติกาล ศิลปสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1906 ภาวะสุขภาพจิตของสตรีที่คู่สมรสไปทำงานต่างประเทศ = Mental health status of women whose spouses are working abroad / วิลาวัลย์ หมอมูล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1907 ภาวะสุขภาพจิตของสมาชิกครอบครัวของทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Mental health status among family members of soldiers working in 3 Southern Border Provinces / แสงเทียน ศรีวิชัย / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1908 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา = Health status and health preventive behaviors among rubber plantation workers / ยุพาภรณ์ จันทรพิมล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1909 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรชาวนา = Health status and occupational safety behaviors among rice farmers / กฤษณา งามกมล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1910 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม = Health status and health protective behaviors among wooden furniture workers in small and medium sized enterprises / ชื่นกมล สุขดี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1911 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวาดถนน จังหวัดสงขลา = Health status and health promoting behaviors among street cleaner, Songkhla Province / ปริศนา โหลสกุล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1912 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชนเผ่าขมุวัยแรงงาน ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Health status and risk behaviors among Khamu labourers in Chiang Khong district, Chiang Rai province / ชนสรณ์ ใจอินผล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Dissertation, academic -- public health
เชียงของ (เชียงราย) -- ภาวะสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ -- เผ่าขมุ -- เชียงของ (เชียงราย)
1913 ภาวะเสี่ยง การรับรู้ภาวะเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ของผู้สูงอายุ / ลัญชนา จำปาทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรคกระดูกพรุน
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
1914 ภาวะเหนือตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลกำแพงเพชร = Self-transcendence of HIV infected persons and AIDS patients receiving antiretroviral drugs in Kamphaeng Phet Hospital / นพวรรณ ศรีงาม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1915 ภาวะอ่อนเปลี้ยในผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว ระหว่างได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด / เพ็ญกมล กุลสุ / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก
เคมีบำบัด
มะเร็ง -- การรักษา
1916 ภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / ทองสวย สีทานนท์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ฮัยโปเธอร์เมีย
ทารกคลอดก่อนกำหนด
Dissertations, Academic -- Nursing
Hypothermia
Infant, Newborn
1917 ภูมิปัญญาพื้นบ้านทักษิณในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา = Thaksin local wisdom for health care among persons with alcohol dependence / พรรษา หวานบุญ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Local wisdom
Caregivers
Alcoholism
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคใต้)
1918 ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลด้านจิตใจของผู้ป่วยเอดส์ = Lanna local wisdom in psychological care among AIDS patients / อำพันธ์ เรียงเสนาะ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1919 ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา = Lanna local wisdom for health care among persons with alcohol dependence / เนตรดาว ธงซิว / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Wisdom
Health care
Alcoholism
1920 ภูมิหลัง ความรู้ ทัศนคติ และการใช้สารเสพติดของผู้ติดสารเสพติดที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลชลบุรี / ธนวรรณ อาษารัฐ / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชลบุรี
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ยาเสพติด
คนติดยาเสพติด -- ชลบุรี
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103