ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1881 ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุชายในจังหวัดลำปาง / พยอม ถิ่นอ่วน / 2545 /Full Text
Subject
ปัสสาวะ
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
ผู้สูงอายุ -- ลำปาง
บุรุษ -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
1882 ภาวะจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / ศศิธร นามทวีชัยกุล / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่และเด็ก
ครรภ์
สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
Dissertations, Academic -- Nursing
1883 ภาวะซึมเศร้าของบิดามารดาเด็กพัฒนาการล่าช้า / จุฬาภรณ์ สมใจ / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ไทย (ภาคเหนือ)
เด็กปัญญาอ่อน
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Parents
Child development
1884 ภาวะซึมเศร้าของผู้ต้องโทษในเรือนจำ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำอุตรดิตถ์ = Depression of incarcerated person in prison : a case study of uttaradit prison / รพีพร คำแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1885 ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ = Depression in patients with chronic illness at Phaisalee Hospital Nakhon Sawan Province / รัตนา เติมเกษมศานต์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1886 ภาวะซึมเศร้าของผู้เสพติดสุราในคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดลำพูน = Depression among persons with alcohol dependence at mental health clinic, mental health and Psychiatric network hospital, Lamphun Province / อุบล ก๋องแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1887 ภาวะซึมเศร้าในเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด / รวิวรรณ คำเงิน / 2545 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- การรักษา
เคมีบำบัด
เด็ก
ความซึมเศร้าในเด็ก -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
1888 ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / ดวงเดือน นรสิงห์ / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Caregivers
Amphetamine
Psychotic disorders
1889 ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ชวนชม วงศ์ไชย / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Caregivers
Schizophrenia
1890 ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง = Depression among caregivers of person with chronic renal failure / เสาวภา ศรีภูสิตโต / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1891 ภาวะซึมเศร้าในผู้ที่เป็นโรคลมชักที่มารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนปรุง = Depression among persons with epilepsy at out Department of Suan Prung Psychiatric Hospital / ประดิษฐ์ ชัยชนะ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1892 ภาวะซึมเศร้าในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาล = Postpartum depression among mothers at Nan Hospital / เกรียงยุทธ ก้อนทอง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1893 ภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกที่เข้ารับการรักษาในศูนย์มะเร็งลำปาง = Depression and suicidal risk in patients with cervical cancer at Lampang Cancer Center / ยุพา วงษ์มูล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1894 ภาวะซึมเศร้าและบริบทชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลหนองคาย = Depression and context of life of diabetes mellitus patients in diabetes mellitus clinic, Nong Khai hospital / ประอรทิพย์ สุทธิสาร / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล -- วิจัย
1895 ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของชาวเขา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Depression and factors related to depression among hill tribe people, Ban Hong district, Lamphun province / กาญจนา เทพมาลัย / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
1896 ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญา = Depression and related factors among caregivers of children with intellectual disability / วรรณนภา ด่านธนวานิช / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1897 ภาวะซึมเศร้าและอารมณ์ขันในผู้สูงอายุอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Depression and sense of humor among the elderly in Dok Khamtai District Phayao Province / ทิพาภรณ์ เกษตรสินธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1898 ภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุและการเตรียมตัวเกี่ยวกับความตายของผู้สูงอายุ / ลดารัตน์ สาภินันท์ / 2545 /Full Text
Subject
ความตาย (แง่ศาสนา)
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ธรรมะ
Dissertations, academic -- nursing
1899 ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เมทินี จิตรอ่อนน้อม / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Leadership
Nurses
พยาบาล -- เชียงใหม่
ภาวะผู้นำ
1900 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
โภชนาการ
นักเรียนประถมศึกษา -- พิษณุโลก -- โภชนาการ
ผู้บริโภค -- พิษณุโลก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103