ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1861 พฤติกรรมอนามัยของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านหนองหอยเก่า ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ : พฤติกรรมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม = Health behavior among Hmong Hill-Tribe people in Nonghoy Kaow village, Tambon Mae Ram Mae Rim district, Chiang Mai province : environmental sanitation behavior / จันทร์ศิริ วาทหงษ์ / 2534 /Full Text
Subject
อนามัยสิ่งแวดล้อม -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ม้ง
สุขาภิบาล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ชาวเขา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
บ้านหนองหอยเก่า (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
Health
Sanitation
1862 พฤติกรรมเอื้ออาทรของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์ / 2546 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
โรงพยาบาลตาคลี
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophrenia
1863 พลังอำนาจในการปฏิบัติงานและรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / จินตนา พรสัมฤทธิ์โชค / 2542 /Full Text
Subject
ผู้บริหาร
การตัดสินใจ
วิทยาลัยพยาบาล -- การบริหาร
Dissertations, Academic -- Nursing
1864 พัฒนกิจของสามีในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ์ / สมจิตร สิทธิวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
สตรีมีครรภ์ -- ลำปาง
ครรภ์
สามีและภรรยา -- ลำปาง
สามี -- พฤติกรรม -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
1865 พัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 3 ปีแรกและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านภาษาของผู้ดูแล = Language development of children in the first three years of life and child development promotion on language among caregivers / ปรียาวรรณ จินตานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1866 ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Nurse's image as perceived by Hospital Personnel, Uttaradit Hospital / สุนันทา อัมพวานนท์ / บัณทิตวิทยาลัย 2549 /Full Text
Subject
Dissertations,Academic -- Nursing
1867 ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับการรักษาในแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Nurse's image as perceived by Parents of hospitalized children in Pediatric Department, Uttaradit Hospital / ลมัย ละอองทัพ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1868 ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / เบญจวรรณ จงมหาศาลชัย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1869 ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Nurse's image as perceived by Hospitalized Patients in traumatic unit , Uttaradit Hospital / กาญจนา โภคพึ่งกิจ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1870 ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Nurse's image as perceived by preofessional nurses, Uttaradit Hospital / เบญจมาศ ธรรมสโรช / บันฑิตวิทยาลัย 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1871 ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช / วงเดือน สุนันตา / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวช
พยาบาล
ความเชื่อ
ภาพลักษณ์
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Work
Psychiatric department, hospital
1872 ภาพลักษณ์พยาบาลของสาธารณชน / พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Imagination
Nurses
พยาบาล -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
1873 ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / วิมล อ่อนเส็ง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1874 ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ / มณฑา ภู่ห้อย / มหาวิทยาลย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1875 ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล / โสรัตน์ คนึงคิด / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
นักศึกษาพยาบาล
1876 ภาระการดูแลของมารดาเด็กออทิสติก / อรทัย ทองเพ็ชร / 2545 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก -- การดูแล
มารดา
Dissertations, academic -- nursing
1877 ภาระของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี / ไพรินทร์ กันทนะ / 2543 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
Dissertations,academic -- nursing
HIV infections
Caregivers
1878 ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / ปริศนา อัตถาผล / 2543 /Full Text
Subject
ลิ้นหัวใจ -- ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Quality of life
Heart diseases
1879 ภาระและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ทุลภา บุปผาสังข์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุบลราชธานี
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Schizophenia
Caregivers
1880 ภาระและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ / นมิตา ล. สกุล / 2544 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล -- เชียงราย
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
คุณภาพชีวิต -- เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Acquired immunodeficiency syndrome
Caregivers


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103