ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1841 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร = Health promoting behaviors of nursing personnel in Bangmunnak Hospital, Phichit Province / สุนีย์ แสงนาก / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบางมูลนาก
พฤติกรรมสุขภาพ -- พิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- พิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
1842 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Health promoting behaviors of factory workers at Northem Region Industrial Estate / พิรุฬห์ ศิริทองคำ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1843 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลประจำการ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วรรณลักษณ์ ศรีวรรณตัน / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกผู้ป่วยใน
สุขภาพ
พยาบาล -- สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Health promotion
1844 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / สายทิพย์ นวลนุช / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาล -- เชียงราย
1845 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / สุวรรณา สัจจาช่วยชัย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พยาบาล
พยาบาล -- สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
1846 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลลำปาง / ยุพิน ตันอนุชิตติกุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล -- สุขภาพ
สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
Health behaviors
1847 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพิจิตร = Health promoting behaviors of professional nurses in Phichit Hospital / ณัฏฐลักษมณ์ โตวิเศษ / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
Health promotion
1848 พฤติกรรมสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักศึกษาพยาบาลและของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี / อัจฉรา คำเชียงตา / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี -- อาจารย์
มนุษยสัมพันธ์
นักศึกษาพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Interpersonal relations
1849 พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Health behavior of people at risk for diabates and hypertension in Mueang district, Chiang Rai province / อุไรวรรณ ชัยมินทร์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1850 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจที่กลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลนครพิงค์ = Health behaviors among persons with coronary artery disease readmission at Nakornping Hospital / วิไลพร หอมทอง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1851 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้และควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ในโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Health behaviors among controlled and uncontrolled hypertensive patients at Maetang Hoapital, Chiang Mai Province c / สุปราณี วงค์ปาลี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1852 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ใหญ่ตอนต้นที่ติดเชื้อเอชไอวี = Health behaviors among young adults living with HIV / เสาวลักษณ์ เศรษฐีกุล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
HIV infections
1853 พฤติกรรมสุขภาพของสตรี: กรณีศึกษากลุ่มทำงานจักสาน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Health behavior of women : a case study of Bamboo-cratf workers Nong Kaew subdistrict Hang Dong district Chiang Mai province / เปร่งนภา กาญจนสิงห์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1854 พฤติกรรมสุขภาพของสตรีที่รับงานมาทำที่บ้าน สุกาญฎา กลิ่นถือศีล / สุกาญฎา กลิ่นถือศิล / 2543 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Women
1855 พฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Health behaviors in self-care of diabetic patients at San Na Meng primary care unit, San Sai district, Chiang Mai Province / เกจุรีย์ พันธุ์เขียน / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1856 พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของคนวัยทำงาน ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี = Health behavior and nutritional status of work-force age in Cherng Glad subdistrict, Bang Rachan district, Sing Buri province / สุภัค เพ็ชร์นิล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
สุขภาพ, พฤติกรรม -- ไทย -- สิงห์บุรี -- วิจัย
โภชนาการ -- ไทย -- สิงห์บุรี -- วิจัย
1857 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง = Accident-risk behaviors and related factors among seafood canning workers / ชุติมา พันละม้าย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1858 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการรับรู้ภาวะเสี่ยงของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงราย = Sexual risk behaviors and perception among students of Chiang Rai Technical College / พัชรินทร์ ดวงแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1859 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดน่าน / ปวีณา สายสูง / 2541 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคน่าน -- นักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล -- นักศึกษา
นักศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
Dissertations, Academic -- Nursing
1860 พฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันตนเองจากโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Risk behaviors and leptospirosis prevention among the Pge k'uyau hilltribe people in Mae Wang district, Chiang Mai province / คนอง ยาสิงห์ทอง / 2549 /Full Text
Subject
เลปโตสไปโรซิส
กะเหรี่ยงสะกอ -- สุขภาพและอนามัย
กะเหรี่ยงสะกอ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103