ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1821 พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Sexsual behaviors of secondary school students in Mai Tha district, Lampang province / อรพินท์ มณีวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1822 พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่กำหนดความตั้งใจใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นชาย / ศรีสุดา โภคา / 2541 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
เพศสัมพันธ์
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
ถุงยางอนามัย
Dissertations, Academic -- Nursing
1823 พฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน ตามการรับรู้ของผู้ดูแล / สุมาลี บุญประสพ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช -- พฤติกรรม
พฤติกรรมทางสังคม
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Social behavior
Psychotic disorders
Amphetamine
Caregivers
1824 พฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทตามการรับรู้ของผู้ดูแล / ราตรี ภู่บุญ / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- นครสวรรค์
ผู้ป่วย -- การดูแล -- นครสวรรค์
ผู้ป่วย -- แง่สังคม -- นครสวรรค์
Dissertations, academic -- nursing
1825 พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Coronary Heart Disease risk behaviors among annual physical examination persons in Li Hospital, Lamphun Province / ศิริพร ปาระมะ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลี้
หัวใจ -- หลอดเลือด
การตรวจสุขภาพ -- ลำพูน
Dissertations, Academic -- Nursing
1826 พฤติกรรมในการใช้ยาของชาวบ้านตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้ ทัศนคติและการใช้ยาสามัญประจำบ้าน = Drug-use behavior of villagers in Tambom Kunkhong, Hang Dong District, Chiang mai Province : Knowledge. attitude and practice concerning household medicines / ปัทมา อินทะวงศ์ / 2534 /Full Text
Subject
การใช้ยา -- หางดง (เชียงใหม่)
ยาสามัญประจำบ้าน
การใช้ยา -- พฤติกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
Drug, Therapy
1827 พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Smoking prevention behaviors among high schools students in Mae Ai Subdistrict, Mae Ai District, Chiang Mai Province / จันทนา คำน้อย / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1828 พฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและผลิตภาพในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10 / จีระพร แดนเขตต์ / 2543 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ) -- พฤติกรรม
ภาวะผู้นำ
Dissertations, academic -- nursing
1829 พฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชและการจัดการของบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ / กชพงศ์ สารการ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
ผู้ป่วย -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- Nursing
1830 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า = Health promoting behaviors among caregivers of delayed development children / ปริยา ปราณีตพลกรัง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1831 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา = Health promoting behaviors among caregivers of persons with alcohol induced Psychotic disorders / พัชราภรณ์ บุญกันทะ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1832 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Health promoting behaviors among caregivers of dementia elderly reciving services from Suanprung Psychiatric Hospital Chiang Mai Province / พรรณี จันทร์อินทร์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1833 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Health promotin behaviors among persons with alcohol dependence at Chomtong Hospital, Chiang Mai Province / นพวรรณ อูปคำ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1834 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างที่มารับบริการที่ห้องตรวจกระดูกและข้อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Health promoting behaviors of low back pain patients who received services at orthopedic division Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จิราภรณ์ ธรรมสโรช / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Health promotion
Low back pain
Orthopedics
1835 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีมีครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ระดับปฐมภูมิเขตหนึ่ง จังหวัดเชียงราย = Health promoting behaviors among pregnant women at primary care antenatal clinic, zone one, Chiang Rai Province / ญาณิศา วงค์ภูคำ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1836 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหัวหน้าครอบครัวในอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร / ชัยณรงค์ สังข์จ่าง / 2543 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
ครอบครัว -- บางมูลนาก (พิจิตร)
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
Family
1837 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / พชรชัย เรือนสิทธิ์ / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
1838 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / บุญพา ณ นคร / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ -- สุราษฎร์ธานี
Dissertations, academic -- nursing
1839 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในคลินิกจิตเวชโรงพยาบาลสุโขทัย = Health promoting behaviors among persons with schizophrenia at the psychiatric clinic, Sukhothai Hospital / รัชนี ศรีตะวัน / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1840 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว จังหวัดน่าน / ไพจิตรา ล้อสกุลทอง / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- น่าน
สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103