ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1801 พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลหางดง จังหวัดชียงใหม่ = Family communication behaviors and alcohol drinking behaviors of persons with alcohol dependence, Hangdong Hospital, Chiang Mai Province / อัจฉรารพี จำปา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1802 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการในศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / รัชนี ภูริสัตย์ / 2545 /Full Text
Subject
ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
1803 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายของอาจารย์สตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปริญญา ดาสา / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์
การออกกำลังกาย
อาจารย์ -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
1804 พฤติกรรมการออกกำลังกายและอุปสรรคต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร / มัทนา อินทร์แพง / 2543 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- กำแพงเพชร -- พฤติกรรม
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- กำแพงเพชร
Dissertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age
1805 พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดโรคปอดบวมในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Behaviors of mothers in pneumonia prevention in children aged under 5 years old, Mae Tha district, Lampang province / สุมล เจตะภัย / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1806 พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในทารก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Maternal behavior in preventing infant diarrhea, Lao People's Democratic Republic / ดาราสุข คำลุนวิไลวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Diarrhea -- prevention & control -- Lao
Diarrhea, infantile
1807 พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารก / สายชล บุญวิสุทธานนท์ / 2543 /Full Text
Subject
บุตร -- การดูแล -- พิษณุโลก
ทารก -- การดูแล -- พิษณุโลก
มารดาและเด็ก -- พิษณุโลก
Dissertations, academic -- nursing
Mothers
Child development
1808 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล -- พฤติกรรม
ผู้นำ
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Dissertations, academic -- Nursing
Leadership
1809 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน / พร บุญมี / 2544 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภาวะผู้นำ
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
Leadership
Nurses
1810 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้ / อรทัย นนทเภท / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
พยาบาล -- พฤติกรรม
ผู้นำ
1811 พฤติกรรมความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กัญญา โตท่าโรง / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การพยาบาล
Dissertations, academic -- Nursing
Behavior
Nurses
1812 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร / ทิพวัลย์ เบ็ญจรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Ethics, Nursing
1813 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Ethical behaviors of nurses as perceived by nurse managers, Chiang Rai Regional Hospital / ปาริชาติ พงษ์สวรรค์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1814 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก = Ethical behaviors of nurses as perceived by clients at outpatient department in Bang Krathum Hospital, Phitsanulok Province / วิภาพร วัฒนะกูล / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
จรรยาบรรณพยาบาล
พยาบาลกับผู้ป่วย
พยาบาล -- พิษณุโลก
Dissertations, Academic -- Nursing
1815 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพิจิตร = Ethical behaviors of nurses as perecived by clients at inpatient department in Phichit hospital / อรวรรณ เขียวเขิน / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
Ethics nursing
1816 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Ethical behavior of nurses as percevied by clients at inpatient department Si Thep hospital, Phetchabun province / เกตุวรา จันทร์หมื่น / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Ethics nursing
1817 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Ethical behaviors of nurses as perceived by staff nurses, Chiang Rai Regional Hospital / พัสกร สามคำ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พยาบาล -- เชียงราย
จริยธรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
1818 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายรวมใจสานฝัน จังหวัดเชียงใหม่ = Ethical behaviors among professional nurses of Roumjai Sanfun community hospital network, Chiang Mai Province / นิธิวดี จรรยาสุภาพ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1819 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Ethical behaviors among professional nurses at outpatient department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ทรงศรี ชุ่มประดิษฐ์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1820 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Ethical behaviors among professional nurses at inpatient department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / อารยา สุขประเสริฐ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
จริยธรรม
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103