ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1781 พฤติกรรมการดูแลตนเองและความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ / แววดาว ทวีชัย / 2543 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
ข้อเข่า -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Osteoarthritis, knee
Aged
1782 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Self-care behavior and quality of life among patients with upper gastrointestional hemorrhage at hemorrhage at Uttaradit Hospital / สมถวิล จินดา / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1783 พฤติกรรมการดูแลนักศึกษาพยาบาลของอาจารย์พยาบาลในการสอนทางคลินิก และทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธาธณสุข / ศรีสุดา งามขำ / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นักศึกษาพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
Empathy
Students, nursing
Nurse clinicians
Attitude
1784 พฤติกรรมการดูแลและแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ = Caring behaviors and social support among caregivers of persons with head injuries / ชนัญชิดา โพธิประสาท / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1785 พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก / กุสุมา ปิยะศิริภัณฑ์ / 2545 /Full Text
Subject
พยาบาล -- การดูแล -- นครสวรรค์
ผู้ป่วย
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Caring
Intensive care units
1786 พฤติกรรมการนิเทศของพยาบาลตรวจการตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / พรทิวา คำวรรณ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงราย -- พฤติกรรม
การรับรู้ตนเอง -- เชียงราย
1787 พฤติกรรมการนิเทศของพยาบาลตรวจการตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลลำปาง / ศศิธร ศรีภูษณาพรรณ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- ลำปาง -- พฤติกรรม
การรับรู้ตนเอง -- ลำปาง
1788 พฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเอง และพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค / วนิดา อินทร์คำ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การรับรู้ตนเอง -- เชียงใหม่
1789 พฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / รัชนี เรืองพรวิสุทธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
การรับรู้ตนเอง -- เชียงใหม่
1790 พฤติกรรมการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / วิมาลา เจริญชัย / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- การดูแล
การปรับตัว
การปรับตัว (จิตวิทยา)
Dissertations, academic -- nursing
1791 พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Leptospirosis prevention Behavior among farmers in Wiang Pa Pao District Chiang Rai Province / ปรียา อินทะนิล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1792 พฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเกษตกรที่ปลูกสตรอเบอร์รี่ = Pesticide exposure protection behaviors and related factors among strawberry farmers / อรุณี จันไชยชนะ / บันฑิตวิทยาลัย 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1793 พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / อรพิน รังษีสาคร / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Iodine
โรคขาดสารไอโอดีน -- การป้องกันและควบคุม
ผู้ป่วย -- เชียงดาว (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
ไอโอดีน
1794 พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าและปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Hand foot and mouth disease protective behavior of nursemaid in nursery house in Mae Tha district, Lamphun province / สันติพงษ์ กัณทะวารี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1795 พฤติกรรมการป้องกันและกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของช่างเย็บจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป = Protective behaviors and musculoskeletal disorders among sewing machine operatiors in the garment industry / พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1796 พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง = Motorcycle accidental prevention behaviors among students of Kokha Industrial and Community Education College, Lampang Province / นฤชา เนตรวิชัย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1797 พฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกขาหัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ทัศนีย์ ธนะศาล / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Fractures
Leg
กระดูกหัก -- ผู้ป่วย
ขา
1798 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Health promotion behaviors among elder persons in Phahong subdistrict, Phan district, Chiang Rai province / สุวรรณา ดีแสน / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1799 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ = Health promoting behaviros among hypertensice patients at the Phisalee Hospital / ศุภวรรณ ป้อมจันทร์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1800 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผุ้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health promoting behaviors and associated factors among patients with chronic obstructive pulmonary disease at Kokha Hospital, Lampang Province / อรวรรณ ใจแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103