ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1761 ผลของวิธีเบ่งคลอดต่อระยะเวลาเบ่งคลอด สภาพทารกเกิดใหม่และวิธีการคลอด = Effects of pushing methods on pushing time, neonatal status, and mode of delivery / ทิพย์วรรณ ประสาสน์ศักดิ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1762 ผลของศิลปบำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ = Effect of art therapy on the self-esteem of sexually abused adikescebts / นิดารัตน์ ชูวิเชียร / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1763 ผลของสุคนธบำบัดต่อการผ่อนคลายของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม = Effect of aromatherapy on relaxation among patients insurgical critical care unit / วราภรณ์ แย้มมีศรี / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1764 ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแนวทางการถอนพิษสุราในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Outcomes of the alcohol detoxification guidelines implementation for patients with alcohol related disorders in Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / เพ็ญพักตร์ วรรณธนกานต์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1765 ผลลัพธ์ทางสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนส่งเสิรมสุขภาพระดับทองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health outcomes among students in a golden medal health promoting school in Mae Hong Son Province / พรชัย อ่อนสด / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1766 พฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Self management behaviors in patients with chronic kidney disease at Hangchat hospital, Lampang province / บุญต่าย สิทธิไพศาล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Kidney diseases
โรงพยาบาลห้างฉัตร
ผู้ป่วย -- ลำปาง
โรคไต -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- พฤติกรรม
การจัดการตนเอง (จิตวิทยา)
1767 พฤติกรรมการใช้สารเคมีและปัญหาสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมไม้มะม่วง = Chemical using behaviors and health problems among mango wood handicraft workers / วัชรีวรรณ คำแสน / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1768 พฤติกรรมการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ และความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Alcohol drinking behaviors and opinions towards alcohol regulation among Chiang Mai University students / เสกสรรค์ วิทยปรีชากุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- ไทย -- เชียงใหม่ -- วิจัย
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- ไทย -- การป้องกันและควบคุม
1769 พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยหอผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุภาณี จิตโรภาส / 2543 /Full Text
Subject
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Nursing care
Patients
1770 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชมรมมะลิซ้อน โรงพยาบาลพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Self-care behaviors of HIV infected persons in Malison self-help group, Prao District, Chiang Mai Province / สว่าง นันทจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพร้าว
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- พร้าว (เชียงใหม่)
โรงพยาบาล -- พร้าว (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
1771 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่หน่วยบริการปฐมภูมิบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Self - care behaviors of persons with Hypertension at Ban Tandokmai primary care unit, Sob Tae Subdistrict, Chom Thong District, Chiang Mai Province / บุญศรี ปันติ๊บ / 2549 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลสบเตี๊ยะ
Dissertations, Academic -- Nursing
1772 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / จันทร์ฉาย เนตรสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
1773 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล / ปริวัตร ไชยน้อย / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
จิตเภท -- ผู้ป่วย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
พฤติกรรมสุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Schizophernia
1774 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่จำหน่ายจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ โรงพยาบาลสวนปรุง = Self-care behavior of persons with schizophrenia discharged from Huay Din Daam rehabilitation center Suanprung psychiatric hospital / อุรา ทิพย์ประจักษ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1775 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / สุมณฑา บุญชัย / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
จิตเภท -- การดูแล
โครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
Dissertations, academic -- nursing
1776 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก / อรพรรณ อิศราภรณ์ / 2536 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- พิษณุโลก
Dissertations, Academic -- Nursing
Self care -- In old age
1777 พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว / อนุชา ขุนเมือง / 2546 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ผู้สูงอายุ -- สระแก้ว
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Mental health -- in old age
1778 พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบในหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / สุนทรี ศรีโกไสย / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sick role
แรงงาน -- การดูแล -- พฤติกรรม
แรงงาน -- หางดง (เชียงใหม่)
แรงงาน -- สุขภาพและอนามัย -- หางดง (เชียงใหม่)
บ้านถวาย (เชียงใหม่)
1779 พฤติกรรมการดูแลตนเองและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง / บุญศรี นุเกตุ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ลำปาง
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- ลำปาง
ความดันเลือดสูง
Dissertations, Academic -- Nursing
1780 พฤติกรรมการดูแลตนเองและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ในแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Self-care behaviors and well-being of the Elderly with Diabetes Mellitus in Savannakhet Province, Lao People's Democratic Republic / เพชรมณี สุวรรณมาลี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Diabetes mellitus -- in old age
Self care


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103