ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1741 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการอาการหายใจลำบากต่อความสามารถ ในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = Effect of a dyspnea management promotion program on Functional Capacity Among Older Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Buddhachinaraj Hospital, Phitsanulok Province / เบญจวรรณ์ ถิ่นเครือจีน / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- พิษณุโลก
การหายใจ
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Lung disease, obstructive -- in old age
1742 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการป้องกันการได้รับบาดเจ็บต่อการปฏิบัติและอุบัติการณ์เข็มทิ่มแทงและของมีคมบาดของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน = Effects of a needlestick and sharp injuries prevention promotion program on practices and incidence of needlestick and sharp injuries among professional nurses in a Community Hospital / อรวรรณ ศิริชอบ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Atheletic injuries -- prevention & control
บาดแผลและบาดเจ็บ
โรงพยาบาลชุมชน
พยาบาลวิชาชีพ
1743 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความยืดหยุ่นทางอารมณ์ต่อความเครียดของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย = Effect of the resilience enhacement program on stress of students preparing for university adminssion examination / เสาวลักษณ์ ภารชาตรี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1744 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันอาการหอบหืดในเด็ก = Effect of self-efficacy enhancement program on parents' behavior toward asthma prevention in children / พวงทิพย์ วัฒนะ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1745 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรุนแรงของโรคในผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม = Effect of a self-management supporting program on disease severity among elders with knee osteoarthritis / สิริพรรณ ชาคโรทัย / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Osteoarthritis -- In old age
1746 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และอาการหายใจลาบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of a self-management supporting program on functional capacity and dyspnea among elders with chronic obstructive pulmonary disease / ธิติภรณ์ ยอเสน / 2554 /Full Text
Subject
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
การหายใจ
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Self -- management
Lung diseases, obstructive -- in old age
1747 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการ ตนเองและระดับไขมันในเลือดของผู้สูงอายุที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Effects of a self-management supporting program on self- management behaviors and serum lipid level among elders with dyslipidemia / สุทธิลักษณ์ จันทะวัง / 2554 /Full Text
Subject
โคเลสเตอรอล
ผู้สูงอายุ -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Self -- management
Cholesterol -- blood
1748 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง = Effects of a self-managment supporting program on self-management behaviors and blood pressure among elders with hypertension / เบญจมาศ ถาดแสง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- in old age
1749 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ = Effect of exercise motivation promotion program on functional capacity among persons after undergoing coronary artery bypass grafting / รุจาธร อินทรตุล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1750 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการออกกำลังกายต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of exercise motivation promotion program on blood sugar level among persons with type 2 diabetes / กัญยา สุยะมั่ง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1751 ผลของโปรแกรมสุขศึกษารายกลุ่มต่อความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจ มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเสี่ยง ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of group education program on knowledge, attitude and intention of women at risk for pap smear screening request at San Pheeseua Subdistrict, Muang District, Chiang Mai Province / ศรายุทธ อินทรักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
สตรี -- เชียงใหม่. ตำบลสันผีเสื้อ
สุขศึกษา
Dissertations, Academic -- Nursing
1752 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่ดื่มแบบมีปัญหาที่มารับบริการในโรงพยาบาลแม่สรวย = Effect of self-efficacy enhancement for drinking refusal program on alcohol drinking behaviors among person with hannful drinking reciving services in Maesuai Hospital, Chiang Rai Province / สุพรรณ ไชยวรรณะ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1753 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคติดสุราในโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Effect of self-efficacy enhancement for drinking refusal program on alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence in Banhi Hospital, Lamphun Province / ศรีไพร โปธา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1754 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Effect of self-efficacy enhancement for drinking refusal program on alcohol drinking behaviors among aldolescents a Thunghuachang Distric, Lamphun Province / กาญจนา แก้วสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1755 ผลของโปรแกรมอบรมการจัดการกับผ้าเปื้อน ต่อความรู้ และการปฏิบัติของคนงานแผนกซักฟอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / สุชาฎา คล้ายมณี / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Dissertations, academic -- nursing
Handling
Working
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
1756 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ = Effect of supporttive-educative nursing system on self-care for falls prevention among ekderly / กมลทิพย์ ภูมิศรี / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1757 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม / สุภาพร มหาวรรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
เต้านม
การพยาบาล
สตรี
โรงงานอุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
โรงงานอุตสาหกรรม -- ลำพูน
Dissertations, academic -- nursing
Breast neoplasms
1758 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัด / จุฑากานต์ กิ่งเนตร / 2539 /Full Text
Subject
มะเร็งเม็ดเลือดขาว -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความสุข
การรักษาด้วยยา
Dissertations, Academic -- Nursing
1759 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับรังสีรักษา / อภันตรี กองทอง / 2544 /Full Text
Subject
มะเร็ง
โพรงจมูก -- มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
การรักษาด้วยรังสี
ความเหนื่อยล้า
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Nasopharyngeal neoplasms
Radiotherapy
1760 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / จันทนา ทองชื่น / 2545 /Full Text
Subject
ข้อ -- โรค
ข้อเข่า
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Osteoarthitis


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103