ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1681 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี / นิธิวดี เมธาจารย์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกผู้ป่วยนอก
หัวใจ -- หลอดเลือด
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค -- ผู้ป่วย
หัวใจ
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Qxygen
Quality of life
Coronary angiography
1682 ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน = Effect of parent participation program on fear among preschoolers receiving immunization / วชิราภรณ์ บ่อน้อย / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1683 ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ = Effect of maternal participation program on fear among preschoolers rceiving intravenous fluid infusion / ปิย์วรา ตั้งน้อย / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1684 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เจตคติและความตั้งใจในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีที่แต่งงานแล้ว / จุฬารัตน์ สุวรรณเมฆ / 2546 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การพยาบาล
สตรี -- สุราษฏ์ธานี
Dissertations, academic -- nursing
Learning
Cervix neoplasms
1685 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบในผู้ป่วยระบบประสาทภาวะวิกฤต = Effects of participatory learning program on knowledge and practices among nurses regarding Pneumonia prevention in critical neurological patients / อนุรักษ์ หน่อตุ้ย / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1686 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of particpatory learning program on knowledge and behaviors of farmers using pesticides in Nongtong Subdistrict, Hangdong District, Chiang Mai Province / วรันธร จงรุ่งโรจน์สกุล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1687 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการกับอาการต่ออาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Effect of a symptom management enhancement program on fatigue in breast cancer patients receiving chemotherapy / วรพรรณ คำฝั้น / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Breast neoplasms
Chemotherapy
Drug therapy
1688 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้ถุงมือต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of gloves usage promotional program on knowledge and practices among nurses in a General Hospital ศรีสุดา อีศวพลังกูล / ศรีสุดา อัศวพลังกูล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1689 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด = Effects of evidence-based promotional program on nurses knowledge and acute pain management in neonates / รุ่งทิพย์ คงแดง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1690 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่ออาการปวดและภาวะจำกัด ความสามารถของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง / ดรุณี เสมอรัตนะชาติ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Pain
Low back pain
1691 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้และการปฏิบติของพยาบาลต่อการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิซะลลินในหอผู้ป่วยหนัก = Effect of knowledge and practice promotional program among nurses on methicilling-resistant staphylococcus aureus transmission control in an intensive care unit / ขวัญตา กล้าการนา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1692 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทสามีต่อพฤติกรรมของสามีในการดูแลภรรยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด = Effect of enhancing a husband's role program on husband's behaviors in caring for wives during first stage of labor / สุภัสสรา ภูเมฆ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Fathers
Labor stage, first
บิดา
สตรีมีครรภ์
สามีและภรรยา
1693 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงมีครรภ์ = Effect of self-efficacy enhancement program on exercise behavior among pregnant women / อิชยา มอญแสง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1694 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคและระดับครีเอตินินในเลือดในผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Effects of the self-efficacy and social support enhancement program on disease control behaviors and serum creatinine level among the elderly with end stage renal disease receiving hemodialysis / สุธาสินี เรียมจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Chronic renal failure
Hemodialysis
1695 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on food consumption behavior among the elderly with diabetes melllitus / พรนภา ไชยอาสา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1696 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on eatin behavior among the elderly with coronary artery disease / พิกุล ตินามาส / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1697 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวาย = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with heart failure / พรทิพย์ ราชภัณฑ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1698 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม = Effect of self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with Knee osteoarthritis / บังเอิญ แพรุ้งสกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1699 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with chronic renal failure / พนิดา โยวะผุย / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1700 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Effect of the self efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with diabetes mellitus / พิมผกา ปัญโญใหญ่ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103