ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1661 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยตามปัจจัยสิ่งเร้าและการเสริมสร้างทักษะการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการปรับตัวของผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง = Effect of the program of stimulti-based patient care and rehavilitative skill enhancement with family involvement on adaptation among paraplegic patients / พัชรินทร์ มาลีหวล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1662 ผลของโปรแกรมการเดินออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว = Effect of walking exercise program on functional capacity among person with heart failure / พิมพ์ใจ ฉุนจะโปะ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1663 ผลของโปรแกรมการเดินออกกำลังกายที่บ้านต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด = Effect of home-based walking exercise program on fatigue in Breast Cancer patients receiving adjuvant chemotherapy / ศศิธร ศรีสุขศิริพันธ์ / มหาวิทยาลัยเชียงให่ 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1664 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลต่อการลดความเครียดในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Effect of the caregiving preparedness program on reducing stress among caregivers of children with delayed developmental at Buddhachinaraj Hospital, Phitsanuloke Province / เดือนเพ็ญ โยเฮือง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1665 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมต่อภาระในการดูแลของผู้ดูแล โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of dementia caregiving preparedness program on caregiving burden among caregiving burden among caregivers at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Provnce / ศิริวรรณ คะเนนอก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1666 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ดูแลเด็กสมองพิการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of cognitive behavior therapy program on anxiety reduction among caregivers of children with cerebral palsy, Rajanagarindra Institute of Chilk Development, Chiang Mai Province / ชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1667 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ติดสุรา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก = Effect of cognitive behavior therapy on alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence Somdejphrachaotaksinmaharaj Hospital, Tak Province / จรรยา ใจหนุน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1668 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ / ขวัญใจ นามซื่อ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1669 ผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด = Effects of the prevention and control program for methieillin-resistant Ataphylococcus Aureus on knowledge and practices among nurses in neonatal intensive care unit / ชุติมา อ่อนสอาด / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Intensive care units, neonatal
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
1670 ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าของคนพิการ = Effect of problem solving skills training program on depression among disabled persons / พัชรี วัฒนาเมธี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1671 ผลของโปรแกรมการฝึกบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานร่วมกับการถ่ายปัสสาวะตามเวลาต่อความสามารถในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะในผู้สูงอายุสตรีที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จากแรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น = Effect of pelvic floor muscle exercise program with timed voiding on voiding control ability among elderly female with stree urinary incontinence / น้ำฝน กองอรินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
กล้ามเนื้อ
เชิงกราน
การขับถ่าย
ปัสสาวะ
Dissertations, Academic -- Nursing
1672 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองทางบวกต่อความหวังในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี = Effect of positive self-talk training program on hope among HIV infected persons ดวงทิยพ์ ก่อกิจงาม / ดวงทิพย์ ก่อกิจงาม / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1673 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อความวิตกกังวลในผู้ติดเชื้อเอชไอวีในศูนย์รวมใจโรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ = Effect of the positive self-talk training program on Anxiety among persons with HIV at Roumjai Center, Takfa Hospital, Nakhon Sawan Province / ทัฬหกาณฑ์ พิมพ์วงศ์ทอง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1674 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ต้องขังวัยรุ่นชายในเรือนจำจังหวัดพิจิตร = Effect of positive self-talk training program on depression among incarcerated male adolescent in Phichit Prison จุฑาทิพย์ ประทินทอง / จุฑาทิพย์ ประทินทอง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1675 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเขตสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ =Effect of a positive self-talk traning program on depression among patients with chronic illness in Muang distric public health office, Uttaradit province / ราชาวดี เดี่ยวตระกูล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronic disease
1676 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นหญิง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน = Effect of positive self-talk training program on depression among female adolescents at Chalemprakiet 48 pansa School, Lamphun Province / พัชริน ฉายสุขศรี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1677 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในเยาวชนผุ้รอดชีวิตจากภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์ = Effect of positive self-talk training program on depression among youths of disasters survivors, Uttaradit Province / หทัยรัตน์ คูเกษมกิจ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1678 ผลของโปรแกรมการพยาบาลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดและความไม่สุขสบายของผู้ป่วยภายหลังการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of nursing program on vascular complications and discomfort among patients undergoing cardiac catheterization, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / นิตยา ภิมุข / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1679 ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะในตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / นัยนา อินทร์ประสิทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Lung diseases, obstructive
1680 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่ออาการหายใจลำบากและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / จันทร์จิรา วิรัช / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลป่าซาง
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
คุณภาพชีวิต -- ลำพูน
การหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Lung
Lung disease, obstructive


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103