ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1641 ผลของตัวแบบสัญลักษณ์ต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี = Effect of symbolic modeling on medication adherence among persons with major depressive disorders, Nongchang Hospital, Uthai Thani Province / พาขวัญ บุญประสาร / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1642 ผลของตัวแบบสัญลักษณ์และตัวแบบจริงต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ = Effect of symbolic and live models on alcohol drinking behaviors among adolescents in Phetchabun Province / นิศากร โพธิมาศ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1643 ผลของเทคนิคการผ่อนคลายต่อการบรรเทากลุ่มอาการไม่สุขสบายของผู้ป่วยแผลไหม้ = Effect of relaxation technigue on unpleasant symptom cluster relief among burn patients / ดวงใจ โลหะกฤษณะ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1644 ผลของเทคนิคการผ่อนคลายต่อความพึงพอใจในการหลับในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่อยู่ในเครื่องดึงถ่วงกระดูก / นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ / 2539 /Full Text
Subject
กระดูกหัก
ขา
การนอนหลับ
Dissertations, Academic -- Nursing
1645 ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดบริเวณศีรษะและลำคอต่อความรู้ของบุคลากรพยาบาล = Effect of computer assisted instruction on the prevention of surgical site infection at head and neck on nursing personnel's knowledge / เฉลิมศรี ปันตา / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1646 ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการฟอกเลือด = Effects of computer-assisted instruction on knowledge and practices of nurses in prevention of bloodstream infection from hemodialysis / ปุณณดา ธนกิจพรประภา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Hemodialysis
1647 ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่น = Effect of self-regulation program on self-efficacy toward aggresive behavior control among adolescents / รัตนา ตาบัง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1648 ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มของผู้ติดสุราในโรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง / ปนัดดา ธีระเชื้อ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1649 ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่ดื่มแบบเสี่ยงโรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Effect of the self-control program on alechol dringing behaviors among persons with risky drinking, Soem Ngam Hospital, Lampang Province / อ่อนศรี นวนเกตุ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1650 ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยโรคจิตจากสุราในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the self-contrl program on alcohol drinking behaviors among patients with alcohol induced psychotic disorder in suanprung psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วราวรรณ ยศธรรมเสนี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1651 ผลของโปรแกรมการจัดการความเจ็บปวดต่อความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการควบคุมการให้ยาระงับปวดด้วยตนเอง หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effect of pain management program on pain of patients receiving patient controlled analgesia in orthopedic wards, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ลัดดา วงษ์พันธ์กมล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1652 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = Effect of self-management program on quality of life among heart failure patients / ศิริวรรณ ตั้งวิจิตรสกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1653 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการหูแว่วต่ออาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of an auditory hallucination management program on psychotic symptoms among patients with schizophrenia, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ฐานียา สุทะปา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenia
1654 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อการลดความเครียดในการดุแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย = Effect of the psychiatric family caregiving program on reducing stress among caregivers of patients with schizophrenia at Thungsalium Hospital, Sukhothai Province / สุวารี คำปวนสาย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1655 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อความเครียดในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน = Effect of the psychiatric family caregiving program on caregiving stress among caregivers of persons with schizophrenia at Nanoi Hospital, Nan province / มะลิวัลย์ พวงจิตร / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Stress, Psychological
Schizophrenics
1656 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ = Effect of the psychiatric family caregiving program on medication adherence among persons with schizophrenia in Phetchabun Hospital / พจนันท์ กาศสกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1657 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the psychiatric family caregiving program on caregiving skills among caregivers of patients with schizophrenia at Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / จีระพรรณ สุริยงค์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1658 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทในหอผู้ป่วยสหทัย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the Psychiatric family caregiving program on caregiving skills among caregivers of patients with Schizophrenia at Sahathai ward, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วิมลวรรณ คำลือ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1659 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อทักษะการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก = Effect of the Psychiatric family caregiving program on caregiving skills among caregivers of persons with Schizophrenia at Bangrakam Hospital, Phitsanulok Province / ถนอม ป้อมกสันต์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1660 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ป่วยโรคจิเภท ในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย = Effect of the psychiatric family caregiving program on caregiving burden among caregivers of patients with schizophrenia in Srisatchanatai Hospital, Sukhothai Province / สุพิศ กุลชัย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103