ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1621 ผลของการออกกำลังกายต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคมัลติเพิล สเคลอโรซิส = Effect of exercise on activity of daily living among multiple sclerosis patients / วิภาวี ไชยวรรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1622 ผลของการออกกำลังกายแบบ ไท่ จี๋ ชี่กง ต่อสมรรถภาพปอดและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of Tai Chi Qigong exercise on pulmonary function and dyspnea among the elderly with chronic obstructive pulmonary disease / สมทรง มั่งถึก / 2549 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
โรคปอด
การออกกำลังกาย
Dissertations, Academic -- Nursing
1623 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กง ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong on severity of knee osteoarthritis among the elderly / นภัส ทับกล่ำ / 2549 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
ข้อเข่า -- ผู้ป่วย
การออกกำลังกาย
Dissertations, Academic -- Nursing
1624 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กงต่อความจำในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong exercise on memory among the elderly / สุภาวดี ทองนอก / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1625 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กงต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effects of Tai Chi Qigong exercise on functional capacity among the elderly with coronary artery diseasec / เบญจวรรณ ศรไพบูลย์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1626 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of fawn jerng mor chor exercise on blood pressure among elders with hypertension / อรพิน จุลมุสิ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1627 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of fawn jerng mor chor exercise on functional capacity among elders with coronary artery disease / นฤมล สบบง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1628 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of fawn jerng mor chor exercise on functional capacity and dyspnea among elders with chronic obstructive pulmonary disease / วันดี อภิรักษ์วรกุล / มหาวิทยาลัย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1629 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of fawn jerng mor chor exercise on glycosylated hemoglobin level among elders with type 2 diabetes mellitus / บำเหน็จ แสงรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1630 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อระดับไขมันในเลือดในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด = Effect of fawn jerng mor chor exercise on level of cholesterol among elders with dyslipldemia / นลินี แข็งสาริกิจ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1631 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ = Effect of fawn jerng mor chor exercise on physical fitness among elders / ศุภาพร รัตนสิริ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1632 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว = Effect of chair aerobic exercise on functional capacity among persons with heart failure / วิชานีย์ ใจมาลัย / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Heart failure
แอโรบิก (กายบริหาร)
การออกกำลังกาย
1633 ผลของการออกกำลังอย่างมีแบบแผนต่ออาการท้องอืดและอาการปวดท้องจากแก๊สในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง / วิยะดา รัตนสุวรรณ / 2535 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ช่องท้อง -- ศัลยกรรม
พยาบาลกับผู้ป่วย
Dissertations, Academic -- Nursing
Exertions
Abdomen, Surgery
1634 ผลของการโอบห่อทารกด้วยมือต่อการตอบสนองความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการดูดเสมหะ = Effects of facilitated tucking on stress responses during suctioning in pretern infants / เนตรดาว พรมนิเทศ / 2549 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ความเครียด (จิตวิทยา)
ทารกคลอดก่อนกำหนด
Dissertations, Academic -- Nursing
1635 ผลของดนตรีต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก / ดรรชนี ลิ้มประเสริฐ / 2539 /Full Text
Subject
การคลอด
ดนตรี
ความเจ็บปวด
Dissertations, Academic -- Nursing
1636 ผลของดนตรีต่อการลดปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effect of music on pain relief in cardiac surgery patients, cardio vascular and thoracic internsive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / แววดาว คำเขียว / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1637 ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดในผู้สูงอายุโรคมะเร็ง / นาถฤดี พรหมเถาว์ / 2545 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ดนตรี
Dissertations, academic -- nursing
1638 ผลของดนตรีบำบัดต่อความเครียด อาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วยสตรีมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ที่ได้รับเคมีบำบัด = Effects of music therapy on stress, nausea, retching, and vomiting among women with gynecologic cancer receiving chemotherapy / รักชนก ภักดิ์โพธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1639 ผลของดนตรีบำบัดต่อระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัด = Effects of music therapy on pain level of patients with femoral fracture receiving physical therapy / นิสันติ์ คำกาศ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1640 ผลของดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / พิมพร ลีละวัฒนากุล / 2546 /Full Text
Subject
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- โรค -- การพยาบาล
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย
ดนตรีบำบัด
หัวใจ -- โรค -- การพยาบาล
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Music
Anxiety
Myocardial infraction


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103