ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1601 ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยเรียน = Effect of information provision through a comic book on knowledge of infection prevention among school aged children / พรทิพย์ เทพบางจาก / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1602 ผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับและความรู้ต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันของพยาบาล / จริยา พันธุ์วิทยากูล / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
พยาบาล -- กำแพงเพชร -- พฤติกรรม
การป้องกันตัว
Dissertations, academic -- nursing
Feedback
Universal precautions
1603 ผลของการให้ข้อมูลและการติดตามทางโทรศัพท์ต่อความเหนื่อยล้าของมารดาหลังคลอด = Effect of information provision and telephone follow up on fatigue among postpartum Women / เสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Puerperium
การดูแลหลังคลอด
ระยะหลังคลอด
บริการอนามัยแม่และเด็ก
1604 ผลของการให้ข้อมูลสื่อสัญญาณทารกต่อการรับรู้ และการตอบสนองของมารดาที่มีบุตรคนแรก = Effects of providing infant cue information on perceptions and responses of First-child mothers / ปริชาติ คำซาว / 2546 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
มารดาและทารก
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Infant
Cues
Mothers
1605 ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของคู่สมรสของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม / นาฏยา เอื้องไพโรจน์ / 2535 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ความวิตกกังวล
ผู้ป่วยหนัก
Dissertations, Academic -- Nursing
Anxiety
Communication
Intensive care units
1606 ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อจากการทำงานต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้ออาสาสมัครกู้ภัย จังหวัดสระแก้ว / ทิพวิไล ช่างสี / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสระแก้ว
การติดเชื้อ
อาสาสมัครกู้ภัย
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Health
1607 ผลของการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / สุนทรา เลี้ยงเชวงวงค์ / 2541 /Full Text
Subject
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค -- ผู้ป่วย
สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
1608 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง = Effect of knowledge provision with family support on health behaviors among persons with chronic kidney disease / มยุรี ปัญญาสิม / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1609 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ= Effect of educational provision with emotional support on anxiety among pregnant women undergoing amniocentesis / ธารีรัตน์ มงคลเทพ / 2553 /Full Text
Subject
การตั้งครรภ์
น้ำคร่ำ
ความวิตกกังวล
Dissertations, academic -- nursing
Anxiety
Amniocentesis
1610 ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น = Effects of education provision and relaxation training on stress among pregnant adolescents / กาญจนา ศรีสวัสดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Relexation
Stress
Pregnancy -- in adolescence
การผ่อนคลาย
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพจิต
ความเครียด (จิตวิทยา)
1611 ผลของการให้ความรู้และการสนับสนุนอุปกรณ์ต่อการป้องกันการได้รับการบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน = Effects of education and facility provensions among nursing personnel in emergency room / ณฐมน เฉลิมนนท์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1612 ผลของการให้ความรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะ = Effects of providing education and feedback on practice for prevention of nosocomial urinary tract infection among nursing personnel / พิมพา ปันตั๋น / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1613 ผลของการให้ความรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการล้างมือของบุคลากรพยาบาล ในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลแพร่ / ปริญญา ประสานจิตร / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแพร่
การล้างมือ
พยาบาล -- แพร่
Dissertations, Academic -- Nursing
1614 ผลของการให้ความรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อความรู้และการปฏิบัติในเรื่องการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบุคลากร โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน / พัฒนาการ ชำนาญยา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนาน้อย
การทำไร้เชื้อ
การทำลายเชื้อ -- น่าน
Dissertations, academic -- nursing
Disinfection
Sterilization
1615 ผลของการให้ความรู้และข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของพนักงานทำความสะอาด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effect of educational instruction and information feedback on practice of infection prevention among housekeepers at Chiang Rai Prachanukroh hospital / บัญจมน ชัยวรางกูล / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Infection control
ขยะทางการแพทย์
การกำจัดขยะ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ขยะติดเชื้อ
1616 ผลของการให้ความรู้และข้อมูลย้อนกลับต่อปฏิบัติเทคนิคปลอดเชื้อของบุคลากรพยาบาลห้องผ่าตัด = Effects of knowledge and feedback providing on practices of aseptic techniques among operating room nursing personnel / สดับพร เกษชนก / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1617 ผลของการอบรม การให้ข้อมูลย้อนกลับและการสนับสนุนชุดเจาะเลือดต่อความรู้ของพยาบาลและอัตราการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในเลือดที่ส่งตรวจเพาะเชื้อ = Effects of training, feedback, and provistion of blood drawing kit on knowledge of nurese and blood cultures contamination rate / เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1618 ผลของการออกกำลังกานแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of Noraprayuk exercise on glycosylated hemoglobin level among older persons with type 2 diabetes mellitus / กาญจนา บัวเนียม / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus -- in old age
Excercise -- in old age
1619 ผลของการออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้รับงานเย็บเสื้อผ้าไปทำที่บ้าน = Effect of stretching exercise on low back pain and functional ability in home-based garment workers / นงเยาว์ มานิตย์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Backache
ปวดหลัง -- การรักษาด้วยการออกกำลังกาย
หลัง -- โรค
การบริหารยืดเส้น
1620 ผลของการออกกำลังกายโดยวิธีการเดินเร็ว และการเต้นแอโรบิคต่อความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง = Effect of brisk walking exercise and aerobic dance on blood pressure among persons with hypertension / จิตราภรณ์ ธุรี / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Walking
Blood pressure
Hypertension


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103