ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1581 ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด = Effect of touch on decreasing of anxiety in postoperative patient / ประภาศรี จีระยิ่งมงคล / 2536 /Full Text
Subject
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล
Dissertations, Academic -- Nursing
Touch
Anxiety
Postoperative care
1582 ผลของการเสนอตัวแบบต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / นันทนา นุ่นงาม / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปอด -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Models, nursing
Cross infection
Pneumonia
Ventilators, mechanical
1583 ผลของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ต่อความรู้และการปฎิบัติของผู้ดูแลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี / อัญชนา โตศิลากุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
เด็ก
Dissertations, academic -- nursing
HIV infections -- in infancy & childhood
Caregivers
1584 ผลของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล / ราณี พรมานะจิรังกุล / 2537 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Mental health
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต
1585 ผลของการเสริมสร้างความหวังต่อการคิดอยากฆ่าตัวตายในผู้ที่เป็นโรคเอดส์ = Effect of enhancing on suicidal ideation among persons with AIDS / สุมาลี ชัยศรีสวัสดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1586 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี = Effect of group empowerment on sels-care agency among HIV infected persons / จุฬารัตน์ สุริยาทัย / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1587 ผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจบำบัดแบบย่อต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและความต้องการการรักษาของผู้ป่วยที่ติดสุราโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ = Effects of brief motivational enhaneement therpy on change readiness and treatment eagcrness among partients with aleohol dependence, loei rahabagarubdra psychiatric Hospital / กานต์พิชชา แสนบุดดา / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1588 ผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจบำบัดรายกลุ่มต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุราในคลินิกสารเสพติด โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of motivational enhancement therapy group on drinking behavior among persons with alcohol dependence at addiction Clinic, Sanpatong Hospital, Chiang Mai Province / ดอกรัก พิทาคำ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1589 ผลของการให้การปรึกษาต่อความวิตกกังวลของสตรีก่อนได้รับการตัดมดลูก = Effect of counseling on anxiety among women before hysterectomy / ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
มดลูก -- ศัลยกรรม
ความวิตกกังวล
การให้คำปรึกษา
Dissertations, academic -- nursing
Counseling
Anxiety
Hysterectomy
1590 ผลของการให้ข้อมูลแก่มารดาต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดขณะให้นม =Effect of information provision to mother on interaction between mother and preterm infant during feeding / ชรริน พูลศิลป์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Labor, premature
Breast feeding
1591 ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of health information using group process on self-care behaviors of the elderly with hypertension / สุพรรัตน์ ซี่โฮ่ / 2547 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย
ความดันเลือดสูง -- สุขภาพและอนามัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Group process
Self care -- in old age
Hypertension -- in old age
1592 ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง / วนิดา อินทราชา / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Health
Heart failure, congestive
หัวใจวาย
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย -- สุขภาพ
1593 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล =Effects of information provision using video media on patients' knowledge and practices in prevention of nosocomial infection / ณัฐนันท์ เกตุภาค / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection -- prevention & control
Video recording
1594 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพนักงานทำความสะอาดในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of information provision using video media on housekeepers' knowledge and practices in infectious waste management in community hospitals / เสาวลักษณ์ โอฐเจริญชัย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1595 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ = Effect of information provision using video media on professional nurses' knowledge and practice in prevention of intravenous infusion related infections / อารีรัตน์ คงตัน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection
Parenteral nutrition
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
การพยาบาล
1596 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Effects of information provision using a comic book on school-aged patients' knowledge and practices in prevention of nosocomial infection / กาญจนา เตชาวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection -- prevention & control
1597 ผลของการให้ข้อมูลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Effect of information provision on uncertainty in illness among parents of children with cancer / นุจนีย์ มณีรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1598 ผลของการให้ข้อมูลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of information providing on uncertainty in illness among chronic obstructive pulmonary disease patients / ปติมา เชื้อตาลี / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1599 ผลของการให้ข้อมูลตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นแผลเปปติคเรื้อรัง = Effect of information providing based on the health belief model on health behaviors among persons with chronic peptic ulcer / จรินทร ดวงแสง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1600 ผลของการให้ข้อมูลประกอบภาพการ์ตูนต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในเด็กวัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / กลอยใจ มีเครือรอด / 2544 /Full Text
Subject
การพยาบาล
การ์ตูน -- ภาพ
น้ำ
หลอดเลือดดำ
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Infusions, intravenous


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103