ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1541 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานต่อการปฏิบัติและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน = Effects of standard precautions practice promotion on practices and incidence of blood and body fluid exposure among professional nurses emergency department / กุศลธิดา โสมพงษากุล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1542 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการควบคุมการติดเชื้อต่อการปฏิบัติของบุคลากรทางสุขภาพและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ = Effects of evidence-based practice promotion fro infection control on practices among healthcare personnel and incidence of ventilator-associated pneumonia / ศิริพร แสงสว่าง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1543 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่ตัดของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of evidence-based practice promotion for infection control on knowledge and practices of surgical site infection prevention among nursing personnel in a Community Hospital / คนึงนิจ สมัครเขตการณ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1544 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้การปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of evidence-based practice promotion for infection prevention on knowledge and practices among nurses and incidence of peripheral intravenous infection in a Community Hospital / เพ็ญนภา พร้อมเพรียง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1545 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการแยกผู้ป่วยตามวิถีทางการแพร่กระจายเชื้อ ในสถาบันบำราศนราดูร = Effects of evidence-based practice promotion for prevention on knowledge and practices of transmission-based precautions among nurses in Bamrasnaradura infectious disease institute / ประภาพร ขำสา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1546 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of evidence-based practice promotion for infection prevention on knowledge and practices of standard precautions among nursing personnel in a community hospital / ปทิตตา สุภารส / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Infection -- Prevention & control
1547 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติในการป้องกันการเผยแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานต่อการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพแผนกผ่าตัด สถาบันบำราศนราดูร = Effect of standard precautions practice promotion on practice of professional nurses in operating department, Bamrasnaradura infectious diseases institute / อุทัยวรรณ สิงห์คำ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Communicable diseases
1548 ผลของการส่งเสริมการปฏิบีติตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรสุขภาพคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลศรีษะเกษ = Effects of evidence-based practice promotion for infection prevention on knowledge and practices of mycobacterium tuberculosis prevention among health care workers at tuberculosis clinic Sisaket Hospital / ณัทกร พงศ์พีรเดช / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1549 ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสต่อความรู้และการล้างมือของเด็กวัยก่อนเรียน = Effects of learning enhancement regarding contact transmission preautions on knowledge and handwashing among preschool children / ณภัทร ไวปุรินทะ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1550 ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดการอาการเหนื่อยล้าในสตรีมีครรภ์ = Effect of learning promotion in fatique management among pregnant women / กฤติกา คำมูลตา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Pregnancy
1551 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพปอดของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of self-efficacy enhancement on exercise behavior and pulmonary function of the elderly with chronic obstructive pulmonary disease / สุลี แซ่ซือ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Lung diseases, obstructive -- in old age
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงราย
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
1552 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / อรนุช เขียวสะอาด / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงคำ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
หัวใจ -- หลอดเลือด
ผู้ป่วย -- การดูแล -- พะเยา
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Heart diseases
1553 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่มีบุตรคนแรก = Effects of self-efficacy and social support enchancement intervention on exclusive breastfeeding behavior among first-time mothers / พัชรินทร์ ไชยบาล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
1554 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลต่อความวิตกกังวลของสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of informational support on anxiety among family members of patients in intensive care unit Jomethong Hospital Chiang Mai Province / อรัญญา ศรีคำซาว / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจอมทอง
Dissertations, Academic -- Nursing
Anxiety
Intensive care
1555 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / ลำยอง ทับทิมศรี / 2541 /Full Text
Subject
เท้า
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
Dissertations, Academic -- Nursing
1556 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / พรชัย จูลเมตต์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
1557 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของผู้ปกครองเด็กป่วยภาวะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม = Effect of the information and emotional support on uncertainty among parents of criticaiil III children admitted to pediatric intensive care unit / สุภาพร บุญกองรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Intensive care units
Pediatrics
1558 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ของมารดามารกแรกเกิดก่อนกำหนด = Effect of information and emotional support on uncertainty in illness of mothers with premature infants / จุฑารัตน์ จองแก / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1559 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวล และความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลลำปาง = Effects of information and emotional support on anxiety and satisfaction among family members of patients in general intensive care unit, Lampang Hospital / เกษร ปัญญาใส / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Anxiety
1560 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะ / รัตนา อยู่เปลา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
ศีรษะบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Craniocerebral trauma


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103