ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1501 ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน = Effect of audiovisual distraction on fear of cast removal among school-aged children / สายฝน สงฆ์อุทก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Casts, Surgical
Fear
1502 ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจโดยบิดามารดาต่อความกลัวของเด็ก วัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ = Effect of distraction by parents on fear among preschoolers receiving intravenous fluid infusion / ดาราวรรณ ภู่เพ็ง / 2553 /Full Text
Subject
ความกลัว
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Fear
Infusions, intravenous
1503 ผลของการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กงต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of Thai Qigong meditation exercise on blood pressure of the elderly with hypertension / ธิติสุดา สมเวที / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- in old age
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย
ชี่กง
1504 ผลของการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กงต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้สูงอายุโรคเบสหวานชนิดที่ 2 = Efeect of Thai Qigong meditation exercise on hemoglobin A1C level of the elderly with type 2 diabetes mellitus / อัจฉรา แสนไชย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus -- in old age
Exercise
Chi gung
1505 ผลของการประคบเย็นและการประคบร้อนต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก = Effect of cold and heat compression on labor pain among primiparas / นุชสรา อึ้งอภิธรรม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Pain
Labor
1506 ผลของการประคบร้อนด้วยสมุนไพรต่ออาการปวดข้อ ข้อฝืด และความลำบากในการทำกิจกรรมในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม / พยอม สุวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
ข้อเข่า -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ข้อเข่า -- ผู้ป่วย -- การดูแล
สมุนไพร
Dissertations, academic -- nursing
Herbs
Joint diseases
Osteoarthritis
1507 ผลของการปรึกษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลแลความซึมเศร้าของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระหว่างรับเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา / เพ็ญศรี วงศ์แก้ว / 2547 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษา
เหตุผล
อารมณ์
ความวิตกกังวล
ความซึมเศร้า
ปากมดลูก -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Anxiety
Depression
Cervix neoplasms
Drug therapy
Dissertations, academic -- Counseling psychology
Counseling
Cervix neoplasms -- Drug therapy
Radiotherapy
1508 ผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนในทารกแรกเกิด / จริยาพร ศรีสว่าง / 2540 /Full Text
Subject
ทารก
ความร้อน
ทารก -- การดูแล
Dissertations, academic -- Nursing
Body temperature regulation -- In infancy & chilohood
1509 ผลของการฝึกการแก้ปัญหาต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล / ศรีสุดา แซ่ลิ่ม / 2539 /Full Text
Subject
นักศึกษาพยาบาล -- สุขภาพจิต
สุขภาพจิต
Dissertations, Academic -- Nursing
1510 ผลของการฝึกการผ่อนคลายร่วมกับการใช้ไบโอฟีดแบคต่อความเครียดและความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง = Effects of relaxation training with biofeedback an stress and blood pressure among persons with hypertension / วิมลทิพย์ แก้วถา / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Relaxation
Biofeedback (psychology)
Stress
Hypertension
การผ่อนคลาย
ความเครียด (จิตวิทยา)
การบริหารความเครียด
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย
1511 ผลของการฝึกทักษะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อความสามารถเชิงจริยธรรมของพยาบาลจิตเวช = Effect of moral reasoning skill training program on moral competence of psychiatric nurses / เกษรินทร์ พวงมาลัย / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1512 ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ = Effect of muscle relaxation training on stress among women with gynecologic cancer / วรวรรณ พุทธวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1513 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จของจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก = Effect of nursing care based on theory of goal attainment on postopertive recovery among elders with hip fracture / สุมาลี ขัดอุโมงค์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1514 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพึงพอใจในชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / จิตตวดี เหรียญทอง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หัวใจ -- โรค -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
1515 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อความร่วมมือในแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยวัณโรคปอด / สมศรี ธรรมโม / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- พะเยา
Dissertations, academic -- nursing
Nursing care
Patient care planning
Health services
Tuberculosis
1516 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Effect of nursing care based on theory of goal attainment on food consumption behaviors in chronic renal failure patients receiving hemodialysis / ศศิธร ชิดนายี / 2547 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง -- โภชนบำบัด
ไต -- โรค
อาหารสำหรับผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
ไตวายเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
Nursing theory
Eating
Kidney failure, chronic
Hemodialysis
1517 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of nursing care based on theory of goal attainment on pulmonary disease / ดวงใจ สุวรรณพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1518 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว = Effects of nursing care based on theory of goal attainment on health behaviors and quality of life among persons with heart failure / ปนัดดา สุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing theory
Health behavior
Quality of life
Heart failure
1519 ผลของการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพการเคลื่อนไหวข้อไหล่และท่าทางการทรงตัวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอก / ธีรนุช ห้านิรัติศัย / 2531 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ผู้ป่วย -- การดูแล
ไหล่
Dissertations, Academic -- Nursing
Rehabilitation
Postoperative care
1520 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of supportive-educative nursing system on dependent care agency among caregivers of stroke patients / นิภาภัทร ภัทรพงศ์บัณฑิต / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103