ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1481 ผลของการเตรียมครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการควบคุมโรคของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง / สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ / 2531 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
ครอบครัว
Dissertations, Academic -- Nursing
Kidney failure, Chronic
1482 ผลของการเตรียมญาติเพื่อดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่างที่บ้านต่อการป้องกันแผลกดทับ / ยุวราณี สุขวิญญาณ์ / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
อัมพาต -- ผู้ป่วย
แผลกดทับ
1483 ผลของการเตรียมด้านจิตใจต่อความกลัวการได้รับยาพ่น แบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน / ศิริวรรณ ใบตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ -- ลำปาง
ความกลัว
การพ่นยา
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Fear
Drug therapy
Mental health
1484 ผลของการเตรียมผู้ดูแลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of caregiver preparation on activities of daily living among the elderly with stroke / จุไร เกลี้ยงเกลา / 2547 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้ดูแลผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Cerebrovascular disorders -- in old age
1485 ผลของการเตรียมผู้ป่วยเด็กวัยเรียนอย่างมีแบบแผนต่อความกลัวการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / สุดารัตน์ ประเสริฐสังข์ / 2542 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
เด็ก
ความกลัว
หลอดเลือด
Dissertations, academic -- nursing
1486 ผลของการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / นาฎอนงค์ สุวรรณจิตต์ / 2537 /Full Text
Subject
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
คุณภาพชีวิต
Dissertations, Academic -- Nursing
1487 ผลของการเตรียมเพื่อการคลอดด้วยตนเองต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในระยะคลอดของสตรีครรภ์แรก = Effect active of birth preparation on knowledge, attitude and practice during labor among primigravidas / ทัศนีย์ กลั่นเขตรกิจ / 2549 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์
การคลอด
Dissertations, Academic -- Nursing
1488 ผลของการเตรียมมารดาต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาที่มีบุตรคนแรก =Effect of maternal preparation on maternal role attainment among primiparous mothers / อัญชลี รุ่งฉาย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Mothers
Maternal behavior
1489 ผลของการเตรียมสตรีตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อสมรรถนะแห่งตนในการคลอดด้วยตนเอง / ณัฐนิชา คำปาละ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลสูติศาสตร์
สตรีมีครรภ์
การคลอด
ครรภ์
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Labor
1490 ผลของการนวดเท้าต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม / นงลักษณ์ พรหมติงการ / 2545 /Full Text
Subject
การนวด
เท้า -- การนวด
ความวิตกกังวล
ผู้ป่วย -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
1491 ผลของการนวดเท้าต่อความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Effect of foot massage on pain among pediatric patients undergone abdominal surgery / สุดคนึง จินดาวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pain Management
Massage
Abdomen -- Surgery
1492 ผลของการนวดแผนไทยต่อการปวดข้อในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / อรสา กาฬรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงดาว
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
ข้อเข่า -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Massage
Joint
Arthralgia
Osteoarthritis, knee
1493 ผลของการนวดฝีเย็บต่อการบาดเจ็บของฝีเย็บในการคลอดปกติ = Effect of perineal massage on perineal trauma in normal childbirth / เนาวรัตน์ แกว่นกสิการณ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1494 ผลของการนวดและสุคนธบำบัดต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก = Effects of massage and aromatherapy on labor pain among primiparas / วารีรัตน์ จิตติถาวร / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1495 ผลของการบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานต่อภาวะปัสสาวะเล็ดจากแรงดันในช่องท้องสูง ในสตรีวัยหมดระดู / ประภาภรณ์ สมณะ / 2544 /Full Text
Subject
กระเพาะปัสสาวะ -- โรค -- เชียงราย
วัยหมดระดู -- เชียงราย
ปัสสาวะ
Dissertations, academic -- nursing
Urinary incontinence
Menopausal
1496 ผลของการบริหารการหายใจต่อสมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุ / ดาราวรรณ รองเมือง / 2545 /Full Text
Subject
ปอด
การหายใจ
ผู้สูงอายุ -- สุราษฎร์ธานี
Dissertations, academic -- nursing
Breathing exercises
Lung
1497 ผลของการบำบัดโดยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of problem-solving therapy on depression of patients with alcohol dependence in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ปุณยาภา คำบุญเรือง / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Alcoholism
1498 ผลของการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าของเยาวชนหญิงในสถานสงเคราะห์ = Effect of cognitive therapy on depression of feamle youths in a Welfare Institution / อัญชลี ฉัตรแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษาลูกหญิงพุทธเกษตร
Dissertations, academic -- nursing
Cognitive therapy
Depression
ความซึมเศร้าในสตรี
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
สถานสงเคราะห์เด็ก -- เชียงใหม่
1499 ผลของการบำบัดแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Effect of the group erality therapy on self-esteem among persons with alcohol dependence, Maetha Hospital / สมพิตร ทรายสมุทร / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1500 ผลของการบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจโดยญาติมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of caregiver participatory motivational enhancement therapy on alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence, Suanprung Psychiatric Chiang Mai Province / สายชล ยุบลพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103