ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1461 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ / กรกานต์ ป้อมบุญมี / 2538 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
สมรรถภาพทางกาย
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Exercise -- In old age
Physical fitness -- In old age
1462 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและความผาสุกของผู้สูงอายุ / อัญชลี กลิ่นอวล / 2544 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age
Physical fitness -- in old age
Health promotion -- in old age
1463 ผลของการใช้โปรแกรมควบคุมการติดเชื้อต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม / จันทร์บาน ราชคม / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หลอดเลือด
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Catheterization, central venous
1464 ผลของการใช้โปรแกรมควบคุมการติดเชื้อต่ออุบัติการณ์ของปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลอินทร์บุรี / ณัฐยา นิละนะวก / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ปอด -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- การป้องกันและควบคุม
เครื่องช่วยหายใจ
Dissertations, Academic -- Nursing
1465 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของเยาวชนชายในสถานสงเคราะห์ / สุกัญญา พีระวรรณกุล / 2541 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
การสื่อสารระหว่างบุคคล -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
บุรุษ -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
Programmed instruction
Communication
Self esteem
1466 ผลของการใช้ผ้ายืดพยุงทรวงอกต่อความเจ็บปวดขณะทำกายภาพบำบัดทรวงอกของเด็กวัยเรียนหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Effect of elastic chest support on pain during chest physiotherapy of schoolers undergone open heart surgery / โปร่งนภา อัครชิโนเรศ / 2546 /Full Text
Subject
หัวใจ -- ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
ความเจ็บปวด
กายภาพบำบัด
Dissertations, academic -- nursing
Chest
Physical therapy
Heart surgery
Pain
1467 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ = Effects of implementing an action plan based on AIC technique on practices of nursing personnel for prevention of catheter-associated urinary tract infection / อัจฉรา กาญจนโยธิน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1468 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซี ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกำลังกาย = Effect of implementing an action plan based on AIC technique on community participation in physical exercise / นาตญา พแดนนอก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1469 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อความรู้และประสิทธิภาพในการคัดกรองวัณโรคปอดของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ = Effects of imlpementing an action based on AIC technique on knowledge and efficiency of pulmonary screening among prison health volunteers / ธัญญ์นลิน วราอิทธิพัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Tuberculosis, pulmonary
1470 ผลของการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด / เทวาพร ศุภรักษ์จินดา / 2538 /Full Text
Subject
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
อารมณ์ขัน
ความวิตกกังวล
Dissertations, Academic -- Nursing
1471 ผลของการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในการสื่อสารต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อทางเดินหายใจและของพยาบาล = Effects of electronic communication device utilization on the satisfaction of intubated pediatric patients and nurses / สุกัลยา อินต๊ะบุญมา / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ป่วย
อิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสาร
Dissertations, Academic -- Nursing
1472 ผลของการดูดจุกนมหลอกขณะได้รับนมทางสายยางต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด = Effect of pacifier sucking during orogastric on the preterm infant's breastfeeding behaviors / นวพรรณ ปะปานา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pacifiers
Breast Feeding
Infant, Premature
1473 ผลของการดูดจุกนมหลอกร่วมกับการให้สารละลายน้ำตาลกลูโคสทางปากต่อการตอบสนองความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการตรวจจอประสาทตา = Effects of pacifier and oral glucose solution administration on stress responses of preterm infants undergoing retinal examination / ดาราวรรณ ศิระกมล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1474 ผลของการดูดเต้านมว่างเปล่าต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกแรกเกิดที่ได้รับนมทางสายยาง =Effect of emptied breastsucking on breastfeeding behaviors of preterm infants receiving orogastric tube feeding / คัทลียา อินทะยศ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sucking behavior
Feeding
Infant, premature
1475 ผลของการดูแลตามระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of transitional care on activities of daily living among stroke patients / นพวรรณ ผ่องใส / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1476 ผลของการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำและความผาสุกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of transitional care on readmission and well-being among patients with chronic obstructive pulmonary disease / ศยามล อารีรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1477 ผลของการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้านต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน / พรทิวา อินทร์พรหม / 2539 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- สุขภาพ
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
1478 ผลของการตั้งเป้าหมายและการตรวจสอบตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of goal-setting and self-monitoring on exercise behavior among the elderly with hypertension / ปรัศนี ศรีกัน / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age
Hypertension -- in old age
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- พฤติกรรมสุขภาพ
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
1479 ผลของการติดตามทางโทรศัพท์ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทหลังจำหน่าย / รัชนี ศรีหิรัญ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
การติดตามผล
Dissertations, academic -- nursing
Follow -- up studies
Self care
Schizophrenia
1480 ผลของการเต้นแอโรบิคต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น = Effect of aerobic dance on depression among adolescents / อัมพร สร้อยบุญ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103