ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1421 ผลของกลุ่มจิตศึกษาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Effect of group psychoeducationon stress among caregivers of person with schizophrenia / อัจฉราวรรณ ตรียวง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1422 ผลของกลุ่มบำบัดแบบปรับความคิดพฤติกรรมต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล = Effect of group cognitive behavior therapy on stress among student nurses / วรภรณ์ ทินวัง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Behavior therapy
1423 ผลของกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษาต่อภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท / ดรุณี คชพรหม / 2543 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophenia
1424 ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ = Effect of support group on health behaviors among patients undergone cardiac valvular replacerment / ศรัทธา แขดวง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1425 ผลของการกดจุดต่อการบรรเทาอาการคลื่นไส้ ขย้อน และอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด = Effects of acupressure on alleviation of nausea, retching, and vomiting in breast cancer patients receiving chemotherapy / ปิยะภร ไพรสนธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1426 ผลของการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกต่อการตอบสนองเชิงพฤติกรรมการรับรู้ของผู้บาดเจ็บที่สมอง = Effect of sensory stimulation on cognitive-behavioral response of traumatic brain injured persons / ศิริพร ใจวัง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1427 ผลของการแก้ปัญหาโดยกลุ่มต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลตามมาตรฐานการทำให้ ปราศจากเชื้อในเครื่องมอืผ่าตัดผ่านกล้องส่องช่องท้อ = Effect of group problem solving on practices of nursing personnel according to standard of practices in sterilization of laparoscopic instruments / ศิริกัญญา ไพศาลสุขวิทยา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1428 ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมของพยาบาลต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหออภิบาลทารกแรกเกิด / วรนุช เณรพรม / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ทารกแรกเกิด
ปอด -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
Dissertations, academic -- nursing
Problem solving
Pneumonia
Ventilators, mechanical
Intensive care units
1429 ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลลำปาง / อรอนงค์ ปิ่นสกุล / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ลำปาง
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- การป้องกันและควบคุม
1430 ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกัน การถูกเข็มตำหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง / จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเสริมงาม (ลำปาง)
พยาบาล
เข็มฉีดยา
Dissertations, academic -- nursing
1431 ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งแผลไหม้โดยพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Effects of participatory problem - solving for prevention of burn wound infection among nurses at Surat Thani Hospital / ศิริรัตน์ ปรีชาปัญญากุล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1432 ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในโรงพยาบาลชมุชน = Effect of creative problem solving on practices in infectious wase management among personnel in a community hospital / สุภาพร แซ่เตียว / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1433 ผลของการเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / สุทธินี พัควิลัย / 2545 /Full Text
Subject
เต้านม -- ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สัจจการแห่งตน
ความนับถือตนเอง
Dissertations, academic -- nursing
1434 ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดา ในการดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืด = Effect of coaching on care practices among parents of childern with asthma / สิริมาดา สุขสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Asthma
Asthma -- in infancy & childhood
1435 ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ = Effects of coaching on care practices among parents of children with pneumonia / สุภจิต อภิไชยาวาทย์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pneumonia in children
เด็ก -- โรค -- การดูแลที่บ้าน
ปอดอักเสบ
กุมารเวชศาสตร์
1436 ผลของการโคชต่อการปฏิบัติเพื่อฟื้นสภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง = Effect of coaching on practices for recovery among patients undergoing spianl surgery / เรไร พงศ์สถาพร / บัณฑิตวิทยาลีย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1437 ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก / บุศริน เอี่ยวสีหยก / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Teaching
Thoracic surgery
ทรวงอกบาดเจ็บ
ศัลยกรรม
การสอน
ความเจ็บปวด
1438 ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เจษฎาพร พิชัยยา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ออร์โธปิดิกส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
พยาบาล
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Orthopedics
Infection
1439 ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อจากการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในผุ้ป่วยหนักศัลยกรรม = Effects of coaching on knowledge and practices of nurses in prevention of central venous catheters related infections among surgical intensive care patients / นงนุช ดวงสร้อย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Infection Control
Intensive Care
1440 ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งแผลไหม้ = Effects of coaching on knowledge and practices of nurses in prevention of nosocomial bum wound infection / ณัฎฐภรณ์ ศิรินิยมชัย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Woond And Jnjuries -- prevpntion & control
Wound Infection -- prevention & control


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103