ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1401 ผลการส่งเสริมสมรรถนะในตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง = Effect of self-efficacy enhancerment on health behaviors among hypertensive patients / ทรัพย์ทรวง จอมพงษ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Hypertension
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย
ความสามารถในตนเอง
ผู้ป่วย -- พฤติกรรม
1402 ผลการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกศัลยกรรม
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Coronary disease
Coronary artery bypass
Activities of daily living
1403 ผลการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ = Effect of informational and emotional support on anxiety among relatives of patients with accident c / กันยา วังเฮงยะฤทธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1404 ผลการสอนด้วยสไลด์ประกอบเสียงต่อความรู้และความสามารถในการวินิจฉัยการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย / ดวงพร นุกูลรักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาพนิ่ง
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Infection control
Audiovisual AIDS
1405 ผลการสอนเรื่อง เพศสัมพันธ์ในระยะตั้งครรภ์สองวิธีต่อความรู้และพฤติกรรมทางเพศของคู่สมรสที่ภรรยาตั้งครรภ์แรก / ประกายรัตน์ เชี่ยววานิช / 2536 /Full Text
Subject
เพศสัมพันธ์
ครรภ์
เพศศึกษา
สามีและภรรยา -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
Sex education -- In pregnancy
Sex behavior -- In pregnancy
1406 ผลการสอนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง / พรรณี บุญเป็ง / 2535 /Full Text
Subject
มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก -- เชียงใหม่
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ต่อมน้ำเหลือง -- มะเร็ง
เด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
1407 ผลการสอนเรื่องโรคธาลัสซีเมียต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย / พินทอง ปินใจ / 2535 /Full Text
Subject
ธาลัสซีเมีย
เด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
1408 ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยผ่าตัดเข่าโดยใช้กล้องส่องข้อ / สิริรัตน์ หาญวงศ์ / 2532 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ข้อ -- โรค
ข้อเข่า -- ศัลยกรรม
ข้อ -- ศัลยกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
Knee joint
Arthroscopy -- Surgery
1409 ผลการห่อตัวต่อการตอบสนองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะส้นเท้า ในทารกคลอดครบกำหนด / ปัทมา กาคำ / 2540 /Full Text
Subject
ทารก
ความเจ็บปวด
Dissertations, Academic -- Nursing
1410 ผลการให้ข้อมูลต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ / ธีรนันท์ สิงห์เฉลิม / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
ข้อเข่า -- ศัลยกรรม
1411 ผลของกระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการปรับตัวและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / นงนุช เชาวน์ศิลป์ / 2540 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
คุณภาพชีวิต
การปรับตัว
การปรับตัว (จิตวิทยา)
Dissertations, Academic -- Nursing
1412 ผลของกระบวนการกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เกษณี คำจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
1413 ผลของกระบวนการกลุ่มและการให้ความรู้ต่อความตั้งใจและการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผุ้ป่วยวัณโรคปอด = Effects of group process and education on intention and practice in prevention of infection transmission among patients with pulmonary tuberculosis / นงนุช เคี่ยมการ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Tuberculosis, pulmonary
Patients
Infection -- prevention & control
วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม
วัณโรค -- ผู้ป่วย
1414 ผลของกระบวนการทบทวนโดยกลุ่มเพื่อนต่อการปฎิบัติการดูดเสมหะในท่อทางเดินหายใจของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท = Effects of peer review process on practice of artificial airway suctioning among nurses in neurosurgical intensive care unit / พรศิลป์ คุณศิลป์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Suction
1415 ผลของกระบวนการปฏิสัมพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง / รุ้งนภา ชัยรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ช่องท้อง -- ศัลยกรรม
การพยาบาล
พยาบาลกับผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
1416 ผลของกระบวนการเรียนรู้และสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม รุ่งศักดิ์ศิรินิยมชัย / รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ข้อเข่า -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
1417 ผลของกลุ่มการบำบัดต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง / กัลยา ไผ่เกาะ / 2537 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
อัมพาต
สัจจการแห่งตน
Dissertations, academic -- Nursing
Psychotherapy, Group
Paraplegia
1418 ผลของกลุ่มควบคุมคุณภาพต่อการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ / วรรทนา เพ็ชรยัง / 2545 /Full Text
Subject
พยาบาล
กลุ่มสร้างคุณภาพงาน
ปอดอักเสบ
เครื่องช่วยหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
1419 ผลของกลุ่มควบคุมคุณภาพต่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลตรัง / ศรัณยา นิมิตกุล / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลตรัง
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาล -- ตรัง
Dissertations, academic -- nursing
Infection
1420 ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา / สุนทรี วัฒนเบญจโสภา / 2543 /Full Text
Subject
จิตบำบัดแบบประคับประคอง
คอมดลูก -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
คอมดลูก -- มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
Dissertations, academic -- nursing
Psychotherapy
Cervix neoplasm


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103