ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1361 ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็นโรคจิต ตามการรับรู้ของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง / สุรางค์ ภาคสินธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดำเนินชีวิต
กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Life
Psychotic disorders
Self -- health groups
1362 ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Health problems and needs of persons with heart failure in special medical service center of Chiang Mai University / อุดมลักษณ์ สุภาวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1363 ปัญหาและอุปสรรคการบริการสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ / อัมพร ฝอยทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลทองแสนขัน
สุขภาพ
โรงพยาบาล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
Health services
1364 ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / วราภรณ์ สระมัจฉา / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
Health manpower
สาธารณสุขมูลฐาน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
อาสาสมัครสาธารณสุข -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
1365 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติของอาสากู้ชีพในการช่วยเหลืออุบัติเหตุจราจรในชุมชน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and barriers to the practice of first responder in road traffic accident rescue in community Mae Wang District, Chiang Mai Province / สุมิตรา เขื่อนแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
การกู้ชีพ -- เชียงใหม่
อุบัติเหตุทางถนน -- แม่วาง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
1366 ปัญหาสุขภาพทางเพศของสตีรวัยหลังหมดประจำเดือน = Sexual health problems of postmenopausal women / รุ่งกาญจน์ วุฒิ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1367 ปัญหาสุขภาพและการจัดการในผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านม = Health problems and management among persons with breast cancer / สุภาพร ฟองมูล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1368 เปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านโครงสร้างขององค์การและบุคลากร ระหว่างสถานีอนามัยที่พัฒนาแลัว กับสถานีอนามัยที่ต้องเร่งพัฒนาจังหวัดพะเยา / วัชรีพรรณ เตมียบุตร / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
สถานีอนามัย -- พะเยา -- การบริหาร
การจัดการองค์การ
การบริหารงานบุคคล
1369 เปรียบเทียบการหายของแผลในผู้ป่วยผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อนที่ได้รับการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด 3 วิธี / วัชรี อาภาธีรพงศ์ / 2535 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ไส้เลื่อน
ผู้ป่วย
Dissertations, Academic -- Nursing
Wound healing
Hernia
1370 เปรียบเทียบความคาดหวังกับประสบการณ์จริงของผู้ป่วยเกี่ยวกับระดับความเจ็บป่วยและกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / มยุลี สำราญญาติ / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความเจ็บปวด
1371 เปรียบเทียบความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ใช้และไม่ใช้การกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง / สมร ทินวงศ์ / 2533 /Full Text
Subject
ความเจ็บปวด
การกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง
ศัลยกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
Pain
Electric stimulation
Pain, postoperative
1372 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการสื่อสาร 2 วิธี / ฐิติณัฏฐ์ ศศิฉาย / 2533 /Full Text
Subject
พยาบาลกับผู้ป่วย
การสื่อสารในการพยาบาล
การสื่อสาร
Dissertations, Academic -- Nursing
Patients
Communication
1373 เปรียบเทียบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงระหว่างการให้อากาศภายในห้อง การให้ออกซิเจนที่มีอัตราไหล 5, 10, และ 15 ลิตรต่อนาที ร่วมกับการทำให้ปอดขยายตัวภายหลังการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ / วัลภา คุณทรงเกียรติ / 2532 /Full Text
Subject
ออกซิเจน
การหายใจ
เลือด
Dissertations, Academic -- Nursing
Oxygen
Suction
1374 เปรียบเทียบบทบาทที่องค์การกำหนดกับการปฏิบัติงานจริงของพยาบาลผู้ชำนาญ เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข / สายสวาท เผ่าพงษ์ / 2535 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses
Role
1375 เปรียบเทียบผลของการฝึกอบรม 2 วิธี แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรี = Comparison of the effectiveness between two educational training methods for health volunteers in Ratchaburi province / สุวรรณา อัตตโชติ / 2537 /Full Text
Subject
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ราชบุรี
Dissertations, academic -- nursing
1376 โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ / 2535 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ความกล้าแสดงออก (จิตวิทยา)
ความนับถือตนเอง
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Social behavior
Self -- Esteem
Dissertations, academic -- Psychiarty
Self concept
Students, nursing
1377 โปรแกรมส่งเสริมการจัดผู้คลอดในท่าศีรษะสูงและการปฏิบัติของพยาบาลผดุงครรภ์ = The Enhancing parturients upright position program and the nurse midwives practice / พยอม ปอนสืบ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1378 ผลกระทบของการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร = Impacts of ventilator-associated pncumonia in a Hospital in Bangkok metropolitan / ธฤติ สาตรศิลป์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1379 ผลกระทบของการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลอินทร์บุรี / เปรมฤดี พันธาติ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
การติดเชื้อ
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
1380 ผลกระทบด้านสุขภาพและการจัดการกับปัญหาของภรรยาที่ถูกทารุณกรรม / เยาวเรศ วรศีตกาลกุล / 2544 /Full Text
Subject
สตรีที่ถูกทารุณ
สตรี -- เชียงใหม่
ภรรยา
Dissertations, academic -- nursing
Health
Problem solving
Battered women


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103