ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ทำงานในห้างสรรพสินค้า / นภาภรณ์ ศรีใจวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
พฤติกรรมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
Women, working
1342 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่นในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป / วาสนา สารการ / 2544 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
สตรี
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
Women's health
1343 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มัณฑนา นทีธาร / มัณทนา นทีธาร / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
ความซึมเศร้าในเด็ก
ความซึมเศร้า
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Depression -- in adolescence
1344 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors influencing working life span of professional nurses graduated from Faculty of Nursing Chiang Mai University / พีรยา พงศ์สังกาจ / 2537 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาล
การทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
Time
Working
1345 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลลำปาง / สุนีย์ มหาพรหม / 2536 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลลำปาง
พยาบาล -- ลำปาง
เวลา
Dissertations, academic -- nursing
1346 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บริการการนวดไทยในคลินิกการแพทย์แผนไทย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / สุดสงวน ค้ำคูณ / 2542 /Full Text
Subject
การนวด -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- วิจัย
แพทย์แผนโบราณ
Dissertations, academic -- nursing
1347 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ / ลัดดาวัลย์ เปรมานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
อาหารเสริม
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค
1348 ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดขอผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับคำปรึกษาจากพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ / อุมาพร รักษทิพย์ / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
Dissertations, academic -- nursing
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
โรคเอดส์
ความเครียด (จิตวิทยา)
พยาบาล -- เชียงใหม่
1349 ปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Sleep disturbinf factors among patients with chronic obstructive pulmonary disease discase attending out-patient department, Fang Hospital, Chaing Mai Province / สายฝน เมืองใจ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1350 ปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารีในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Sleep disturbing factors among patients with coronary artery disease in Uttaradit Hospital / นันทิวัน แซ่ซื้อ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1351 ปัจจัยส่งเสริมและผลกระทบจากการเสพติดสุราของสตรี / อวัสดา จันทร์แสนตอ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
คนติดสุรา -- เชียงใหม่
สตรี -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
1352 ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ / ศิริมา วงศ์แหลมทอง / 2542 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- นครสวรรค์
การส่งเสริมสุขภาพ
Dissertations, Academic -- Nursing
1353 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ = Environmental factors and happiness at work among professional nurses in a public University Hospital / เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1354 ปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพในการเกิดโรคมะเร็งปอด = Occupational risk factors for occurrence to lung cancer / กาญจนา ดาวประเสริฐ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk factors
Lungs -- cancer
Lung -- neoplasms
1355 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยหออภิบาลกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เสาวลักษณ์ ฟูปินวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปอด -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
เครื่องช่วยหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
Pneumonia
Ventilation
Pulmonary ventilation
Intensive care units, pediatric
1356 ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลศิริราช / เทพนิมิตร จุแดง / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศิริราช
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- nursing
Drug resistance
1357 ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องการเสพติดสารแอมเฟตามีนในวัยรุ่น / จิราภรณ์ ลิ่มนิจสรกุล / 2546 /Full Text
Subject
การติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Risk
Ampaetamines
1358 ปัญหาการใช้แว่นตาของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก = Problems related to eyeglasses in patients after lens extraction / จันทร์ฉาย หวันแก้ว / 2534 /Full Text
Subject
แว่นตา
ต้อกระจก -- ศัลยกรรม
ต้อกระจก
Dissertations, Academic -- Nursing
Eyeglasses
Catarac -- Surgery
1359 ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ที่เคยเป็นโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อคลอทริเดียมโบทูลินัม โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน = Mental health problems among persons survived after food poisoning from clostridium botulinum infection Banluang Hospital Nan Province / ลิขิต ขาววงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1360 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความต้องการการดูแลที่บ้านของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ / วันทนีย์ แสงวัฒนะรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
หัวใจ -- หลอดเลือด
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103