ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและการรักษาในเด็ก 0-4 ปี อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง : ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองกับการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-4 ปี = Factors associated with the occurence of diarrhea and treatment in 0-4 year children in Soem Ngam District, Lampang Province : The Association between child reaing practice and the occurence of diarrhea in 0-4 year children / ประทุมพร คันธรส / 2534 /Full Text
Subject
ท้องร่วง
เด็ก -- เสริมงาม (ลำปาง)
เด็ก -- การดูแล
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เสริมงาม (ลำปาง)
Dissertations, Academic -- Nursing
Diarrhea -- In infancy & childhood
Child care
1322 ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Factors affecting self-care of patients with diabetes mellitus, wiang young subdistrict, Mueang district, Lamphun province / จรรยา ธัญน้อม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1323 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฎิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี = Factor affecting performance of local authority in surveillance and control of avian influenza in Kanchanaburi province and Suphan Buri province / ณัฐสันต์ มุ่งหมาย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
ไข้หวัดนก -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- กาญจนบุรี
ไข้หวัดนก -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- สุพรรณบุรี
Dissertation, academic -- public health
1324 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของนักเรียนระดับประถมศึกษปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Factors affecting self practices in Iodine deficiency prevention among 6th grade primary school students in Chiang Khong District, Chiang Rai Province / รัชนี มิตกิตติ / 2535 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Iodine
โรคขาดสารไอโอดีน -- การป้องกันและควบคุม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงของ (เชียงราย)
1325 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่ป่าคา ตำบลทุ่งตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Factors affecting practices of health promoting behaviors in members of an elderly club at Raipaka Village, Thatum Subdistrict, Pa Sang District, Lamphun Province / ปาณิศา ติใหม่ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1326 ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Factors affecting regular treatment of hypertensive elderly Mae Sot District Tak Province / ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ / 2538 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง
ผู้สูงอายุ -- แม่สอด (ตาก)
Dissertations, Academic -- Nursing
Hypertension -- In old age
1327 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / สินีนาฎ อนุสกุล / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health status
Hypertension
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สุขภาพ
1328 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / จิราภรณ์ มั่นศุข / 2538 /Full Text
Subject
นักศึกษาพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
1329 ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท / สาธุพร พุฒขาว / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Drug therapy
Schizophrenia
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การรักษาด้วยยา
1330 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดลำพูน = Factors affecting quality of work life of health personnel in primary care unit, lamphun province / ดาลัด จันทรเสนา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Personal management
Quality of work life
Job satisfaction
คุณภาพชีวิตการทำงาน
Dissertation,academic -- public health
1331 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Factors affecting professional nurses' quality of working life at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ผาณิต สกุลวัฒนะ / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
การทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
Quality of life
1332 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการล้างมือของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พิมพรรณ ภู่ปะวะโรทัย / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
การล้างมือ
1333 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย / มาลัย พัฒนา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
HIV infections
Acquired immunodeficiency syndrome
1334 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน / แสงทอง ปุระสุวรรณ์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- พิจิตร
โรงพยาบาลชุมชน
1335 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง / จรวยพร ทะแกล้วพันธุ์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ -- การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ลำปาง
Dissertations, academic -- Nursing
Urinary tract infections
Cross infection
1336 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลน่าน / สุกัญญา พรหมปัญญา / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลน่าน
พยาบาล -- น่าน
การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
Infection -- Prevention & control
1337 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหรือไม่เลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาล / ไพเราะ เอี่ยมสุรีย์ / 2538 /Full Text
Subject
พยาบาล
การพยาบาล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
1338 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ของผู้ให้คำปรึกษาในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting counselling activities regarding AIDS among counsellors at public health service offices Chiang Mai Province / แววดาว บัวประเสริฐยิ่ง / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์
การให้คำปรึกษา
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
1339 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Factor influencing uncertainty in illness among childern with cancer receiving chemotherapy / บุษบา ทาธง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Neoplasms
Chemotherapy
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
1340 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช = Factors influencing job burnout among profassional nurses in Maharajnakornsrithammarat hospital ; Factors influencing job burnout among profassional nurses in Maharajnakornsrithammarat hospital / บุญธิดา เทือกสุบรรณ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103