ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับทางจิตสังคมของวัยรุ่นชายที่ได้รับการบำบัดรักษาการติดสารเสพย์ติด / อรัญญา แพจุ้ย / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Adjustment disorders
Adolescence
Substance -- related disorders
1302 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค / นุชยงค์ เยาวพานนท์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
Dissertations, academic -- nursing
โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาล
การติดเชื้อ
1303 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงในนักเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to prevention and control of cionjunctivitis among students in Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ประภาพร มุทุมล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1304 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่มาตรวจตามนัดในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลแพร่ = Factors related of missed appointments among perons with schizoprenia, Phrae Hospital วราภรณ์ พัฒนเวศน์ / วราภรณ์ พัฒนเวศน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1305 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของสตรีวัยรุ่น = Factors related to among female adolescents / อ้อมใจ จิรพฤฒิศิริ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1306 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน / ทิพศมัย จันทรมานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
1307 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพแอมเฟตามีนซ้ำของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ = Related factors of amphetamine reuse among adolescents hospitalized in Thunyarak Hospital / สุลินดา จันทรเสนา / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด
แอมฟิตะมิน
การติดยาเสพติด
ยาเสพติดกับเยาวชน
Dissertations, academic -- nursing
Amphetamine
1308 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้นมมารดาอย่างต่อเนื่องของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด = Factors related to continued breast feeding among mothers with preterm infants / อำภา วังคำ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
Infant, permature
1309 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / สายรุ้ง จันทร์เส็ง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1310 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าของพยาบาลสตรี = Factors related to fatigue among female nurses / รัตนาภรณ์ บุญมา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1311 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่น / อุทุมพร ศรีสถาพร / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลขอนแก่น
การติดเชื้อ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Infection
1312 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวาน ที่หน่วยบริการปฐมภูมิในเขต อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Factors related to glycemic control behaviors among persons with diabetes mellitus at primary care unit, Sop Prap District, Lampang Province / มุทิตา ชมภูศรี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1313 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการรักษาวัณโรค ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to self-care behavior of tuberculosis patients receiving theatment at Doisaket Hospital, Chiang Mai Province / รุ่งทิพย์ สุจริตธรรม / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1314 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Factors related to dengue haemorrhagic fever prevention and controlling behaviors of people in Sop Prap Tambon Municipality, Sop Prap District, Lampang Province / จันทร์พร จิรเชฐพัฒนา / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Hemorrhagic fever -- Prevention & control
1315 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา / พิสมัย นพรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์ -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Sex behavior
1316 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาระการดูแลของผู้ดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืด = Factors related to caregiving burden among caregivers of children with asthma / กัลยาณี ปรีชาพงค์มิตร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Astma
Nursing -- in infancy & childhood
Astma -- nursing
1317 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาของมารดาที่ทำงานนอกบ้าน = Factors related to the duration of breastfeeding among working mother / กาญจนา คำดี / 2537 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ทารก -- โภชนาการ
มารดา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Breast feeding
1318 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่น = Factors related to breastfeeding duration among adolescent mothers / ศิริธร พลายชุม / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1319 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรั่วของถุงมือที่ใช้โดยบุคลากรทางสุขภาพในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน = Factors associated with perforation of gloves used by health personnel in an emergency department ทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์ / ทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1320 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ = Factors associated with the occurrence of diarrhea in Wang Chin district, Phrae province / อุทัย อินต๊ะสุข / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103