ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1281 ปัจจัยทำนายความเครียดในการดูแลเด็กออทิสติกของมารดา = Predicting factors of stress in caring for autistic children among mothers / พฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Autism
Autism, infantile
Stress
1282 ปัจจัยทำนายความตั้งใจของมารดาในการให้นมมารดาแก่ทารกเกิดก่อนกำหนด = Predictors of breastfeeding intention among mothers of preterm infants / ขวัญหทัย กัณทะโรจน์ / 2549 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Dissertations, Academic -- Nursing
1283 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการปฏิบัติบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุข = Factors predicting intention in prevention and control of avian influenza of village health volunteers / เอมิตา ขุมทอง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1284 ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของสตรีตั้งครรภ์ = Predicting factors of exclusive breastfeeding intertion among pregnant women / จิราพร วงศ์ใหญ่ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1285 ปัจจัยทำนายความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี / ภารณี เทพส่องแสง / 2541 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
หัวใจ -- โรค -- ศัลยกรรม
หลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ -- ศัลยกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
Self Care
Coronary Artery Bypass
1286 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของผู้ใหญ่วัยกลางคน / ดรุณี ดลรัตนภัทร / 2545 /Full Text
Subject
โภชนาการ
น้ำหนัก -- การควบคุม
วัยกลางคน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Weights and measures
1287 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น = Predicting factors of alcohol drinking behavior in adolescents / สมพร สิทธิสงคราม / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
วัยรุ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
1288 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยรุ่นกลุ่มอาการเนฟโฟรติก = Predictors of infection preventing behaviors among adolescents with nephrotic syndrome / โสภาภรณ์ สุวรรณรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Infection -- Prevention & control
1289 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with osteoarthritis / ชิดชนก ไชยกุล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1290 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวาย = Factors ptedicting health promoting behaviors among the elderly with heart failure / หทัยรัตน์ เวชมนัส / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1291 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with hypertension / วาสนา ครุฑเมือง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1292 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with chronic renal failure / นันทกา คำแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1293 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with coronary artery disease / วราพร คุ้มอรุณรัตนกุล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1294 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคมะเร็งปอด = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with lung cancer / หฤทัย พุทธิเสาวภาคย์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1295 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with coronary artery disease / จีราพร ทองดี / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1296 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นธาลัสซีเมีย = Predicting factors of health promoting behaviors among adolescencts with thalassemia / จุฑามาศ ผลมาก / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health
Adolescent
Thalassemia
สุขภาพ
วัยรุ่น
การส่งเสริมสุขภาพ
ธาลัสซีเมีย
1297 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ = Pediciting factors of depression among youth in reginal juvenile vocational training center (6) Nakhonsawan / คอย ละอองอ่อน / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1298 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ที่เป็นเบาหวานที่ควบคุมโรคไม่ได้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน = Factors associated with glycemic control among persons with uncontrolled diabetes mellitus in Maetha Hospital Lamphun Province / ชนากานต์ แสนสิงห์ชัย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1299 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จิตถนอม สังขนันท์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
กระดูก -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
1300 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่ / นงค์เยาว์ แสงคำ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่และเด็ก
การพยาบาลสูติศาสตร์
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103