ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1261 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรพยาบาลในงานการพยาบาลอายุรกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / นาฎยา อ่วมผึ้ง / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. งานการพยาบาล
พยาบาล
ความผูกพันต่อองค์การ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Personnel, hospital
nurses
1262 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อนัญญา ไชยวุฒิ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
พฤติกรรมองค์การ
การทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
1263 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง / ศุกลรัตน์ ต๊ะวิชัย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล
ความผูกพันต่อองค์การ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Nurses
1264 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทและการปฏิบัติจริงของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ราณี วิริยะเจริญกิจ / 2535 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
Perception
Role
Nurses
1265 ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา / ภาวินี ธนบดีธรรมจารี / 2540 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ความนับถือตนเอง
1266 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง = Occupational health hazards and health status related to risk among ageing workers in the seafood canning industry / เสาวลักษณ์ แก้วมณี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Occupational health
Risk
Aging
1267 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของโรงงานยางแผ่นรมควัน = Occupational health harzards and health status related to risk among workers in a smoked rubber sheet plant / ประภัสสร อักษรพันธ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk
Industrial health
Occupational health
Hazardous substances
1268 ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน กับการปฎิบัติงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ = Motivation-maintenance factors and practice of hospital accreditation among nurses at Srisungwal hospital / ชัยศรี กล้าณรงค์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1269 ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกกลุ่มอาการปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย = Ergonomic factors and prevalence rate of musculoskeletal disorders among Thai traditional massage practitioners / ประณีต ปิ่นเกล้า / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1270 ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ = Ergonomic factor and prevalence rate of musculoskeletal disorders among workers in furniture industry / พัชริน พรมอนันต์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1271 ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของอาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Ergonomic factors and prevalence rate of musculoskeletal pain among workers in semiconductor industry in the Northern Region Industrial Estate / วิลาวัลย์ ชัยแก่น / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1272 ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงานของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ = Psychosocial work factors and occupational stress among youth workers in convenience stores / ดลฤดี เพชรขว้าง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1273 ปัจจัยด้านจิตสังคมและความเครียดจากการทำงานของตำรวจจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ = Psychosocial factors and work related stress among traffic policemen in Chiang Mai Province / ชนิดาภา ปราศราคี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1274 ปัจจัยด้านสถานการณ์ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ = Situational factors, health promoting behaviors among health personnel of community hospitals in Nakhon Sawan province / มธุรดา ม่วงมัน / 2546 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- นครสวรรค์
โรงพยาบาลชุมชน -- นครสวรรค์
พยาบาล -- นครสวรรค์
พฤติกรรมสุขภาพ -- นครสวรรค์
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Health promotion
Health manpower
1275 ปัจจัยด้านสถานการณ์ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Situational factors, health promoting behaviors among nurses in Surat Thani Hospital / วันทนา ขวัญเมือง / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
พฤติกรรมสุขภาพ
พยาบาล -- พฤติกรรมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- สุราษฎร์ธานี
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
1276 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Consumer satisfaction
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
โรงพยาบาลเอกชน -- เชียงใหม่
1277 ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ = Predictors of hearing protection device usage among workers in potato chips factory / จันทร์จีรา ยารวง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Protective devices
1278 ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ = Predicting factors of hearing protection devices use among worker in a large lumber mill c / สุริสา ตันชุมพร / บัณฑิตวิทยาลีย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1279 ปัจจัยทำนายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ = Predicting factors of knowledge sharing among nurses in hospitals participating in knowledge management project / รวงผึ้ง ทาช้าง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1280 ปัจจัยทำนายความคิดอัตโนมัติทางลบในเด็กวัยรุ่นตอนปลาย = Predictive factors of automatic negative thought among late adolescents / ศรินรัตน์ จันทพิมพ์ / 2549 /Full Text
Subject
ความคิดทางลบ
วันรุ่น -- อุบลราชธานี
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103