ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1241 ประสิทธิผลของการใช้แผนการจำหน่ายผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing discharge plan for patients with major depressive disorders at maewang Hospital Chiang Mai Province / จันทร์ทิพย์ จันทร์เปียง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1242 ประสิทธิผลของการใช้แผนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระดับเล็กน้อย โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of clinical pathway implementation for minor head injured patients Pasang Hospital Lamphun Province / วิไลพร จินตนาบรรเจิด / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1243 ประสิทธิผลของการใช้แผนจาหน่ายผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with alcohol induced psychotic disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / ดารณี ขันใส / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Psychotherapy patients
Alcohols
1244 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with attempted suicide, Phaya Mengrai Hospital, Chiang Rai province / ดวงใจ ชัยศรีสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Suicidal Ideation
1245 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the discharge plan for patients with Schizophrenia at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / สายทอง อินเพลา / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
Patient discharge
ผู้ป่วยจิตเภท -- การพยาบาล
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
1246 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with alcohol dependence, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ชุติกาญจน์ ทองสุข / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Alcoholism
1247 ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบครอบคลุมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วรินทร์ เวียงโอสถ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
หัวใจวาย -- การพยาบาล
ผู้ป่วย -- การดูแล
หัวใจวาย -- ผู้ป่วย
1248 ประสิทธิผลของการให้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการให้ความรู้เพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยสูงอายุก่อนผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effectiveness of implementing clinical nursing practice guidelines for knowledge provision to reduce anxiety among elderly patients before a major operation, Chiang Rai regional hospital / อุบลรัตน์ ชุ่มมะโน / /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Anxiety
Preoperative care
1249 ประสิทธิ์ผลของการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of health promotion services for Diabetic patients at Nongpueng primary care unit, Nongpueng Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province / พิมใจ อุ่นบ้าน / 2549 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลหนองผึ้ง
การส่งเสริม
Dissertations, Academic -- Nursing
1250 ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกความจำสำหรับผู้สูงอายุ = Effectiveness of the memory training program for the elderly / วิลาวัณย์ ไชยวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1251 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมป้องกันโรคอุจจาระร่วงในผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย = The effectiveness of a health education program on caregivers behavior for preventive disease in children under 5 years of age in Wiang Chai district, Chiang Rai Province / พินิจ ศรีใส / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1252 ปรัชญา วัตถุประสงค์และการนำไปสู่การปฏิบัติของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ / ดวงเดือน ศรีพัฒนกุล / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
1253 ปัจจัยเกี่ยวของกับอาการกำเริบในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Factors associated with acute exacerbation among chronic obstructive pulmonary disease patients in Lee Hospital, Lamphun Province / สังวาลย์ ชุมภูเทพ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1254 ปัจจัยเกี่ยวข้องต่อการหกล้มในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to falls among dementia patients as perceived by nurses in Suan Prung psychiatric hospital, Chiand Mai province / จันทร์ศิริ มีดี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1255 ปัจจัยความเครียดในงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัด = Occupational stress factors and quality of life among perioperative nurses / อาจารี ศิริ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1256 ปัจจัยคัดสรรกับความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Selected factors and turnover intention among professional nurses of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ธัญพร กฤษณา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1257 ปัจจัยคัดสรรกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพิจิตร = Selected factors and job satisfaction among professional nurses in Phichit Hospital / ธนพร สดชื่น / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
Professional
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
พยาบาล -- พิจิตร
1258 ปัจจัยคัดสรรกับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์ = Selected factors and competencies of perioperative nurses in Regional Hospitals / สิริรักษ์ เจริญศรีเมือง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1259 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่แผลไหม้ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรกช ศรีวิภาต / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
บาดแผลและบาดเจ็บ
แผลไหม้ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Cross infection
Burns
1260 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความคลุมเครือและความขัดแย้งในบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ / กษวรรณ ราชศักดิ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์
พยาบาล
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
Dissertations, academic -- Nursing
Role


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103