ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือนการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with major depressive disorders, Bankhok hospital, Uttaradit province / ศิริพร ศรีชัยชนะ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
1222 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสาหรับการป้องกันภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยพิเศษรวม ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing best practice guidelines for constipation Prevention in older persons, private ward, Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / อัจฉรา วิจิตร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Physical stimulation
Constipation -- In old age
1223 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี = Effectiveness of implementing best practice guidelines for tracheal suctioning of adults with an artificial airway in intensive care unit, Banmi hospital, Lop Buri provinve / อุมาภรณ์ ร่วมทอง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suction
Airway obstruction
1224 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing best practice guidelines for tracheal suctioning of adults with an artificial airway in the intensive care unit, overbook hospital, Chiang Rai province / ประภาพร เจริญชัย / มหาวิทยาลัยย 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suction
Airway obstruction
1225 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing best practice guidelines for tracheal suctioning in adults with an artificial airway in surgical intensive care unit, McCormick hospitals, Chiang Mai province / คนึงนิจ เพชรรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suction
Airway obstruction
1226 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ = Effectiveness of implementing best practice guidelines for tracheal suctioning of adults with an artificial airway in surgical intensive care unit, Sawanpracharak Hospital, Nakhon Sawan Province / กรรัตน์ สุวรรณฉาย / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1227 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก = Effectiveness of implementing best practice guidelines for breastfeeding promotion, Phobphra hospitals, Tak province / ขนิษฐา ปานยิ้ม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
โรงพยาบาลพบพระ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- ตาก
น้ำนมคน
1228 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้านในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing home exercise promotion practice guidelines among older persons with coronary artery disease, Wangnua Hospital, Lampang Province / สุพรรณ สมควร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Coronary disease
1229 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดย ครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Chondaen Hospital, Phetchabun province / วารุณี ทับแสง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
Caregivers
Drug therapy
1230 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing cognitive behavior therapy program among persons with alcohol dependence, Chiang Dao hospital, Chiang Mai Province / กาญจนา วิสัย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cognitive therapy
Behaviour therapy
1231 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing a cognitive behavior therapy program in reducing alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence, Si Satchanalai hospital, Sukhothai province / กรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร / บันฑิตวิทยาลัย 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Behavior therapy
Alcohol drinking
Alcoholism
1232 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวก ในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among adolescents with depression, Si Satchanalai district, Sukhothai province / ผกาทิพย์ สุขจิตร์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
1233 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วนโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าโรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among chronically Ill patients with depression, Dokkhamtai hospitals, Phayao province / มยุรี เบาะสาร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Deoression
1234 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า สถานีอนามัยชัยจุมพล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among chronically ill patients with depression, Chaijumpol Health center, Uttaradit province / ศรีสอางค์ ชำนาญยา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronically ill -- care
Primary health care -- Uttaradit
1235 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเสร้า สถานีอนามัยบ้านปากคะยาง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among chronically ill patients with depression, Ban Pallayang health center, Si Satchanalai district, Sukhothai province / สายรุ้ง ประทุมทอง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Thought and thinking
Chronic disease
1236 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ =Effectiveness of implimenting the caregiver training regrading behavior modification of ADHD program, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ชมัยพร จันทร์ศิริ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hyperkinesis
1237 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มของผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the group empowerment program among patients with alcohol dependence,Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / สินีนาถ ขุนวิชิต / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment
Alcoholism
1238 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจและการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการลดภาวะซึมเศร้าในสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงโดยคู่สมรส โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing empowerment and cognitive restructuring program on depression reduction among women experiencing spousal abuse, Mae Cha Rim Hospital, Nan Province / ดวงเดือน ทองศิริ / 2553 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้าในสตรี -- น่าน
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment
Depression
Battered women
1239 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลสามเงา จังหวัดตาก = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among chronically ill patients with depression, Samngao hospital, Tak Province / สรรพวรรณ เนื่องวัง / /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Though and thinking
Depression
Chronicall ill -- care
1240 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารในเด็กออทิสติก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the picture exchange communication systems among autistic children, Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai province / ศิริพร หอมคำวะ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Autistic Disorder
Autistic children -- Education
Communication
Oral communication


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103