ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและการจัดการอาการคลื่นไส้และอาเจียนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention and management of postoperative nausea and vomiting among adult patients, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ดรุษกร วิไลรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1202 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสภาพหัวใจในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for cardiac rehabilitation among older persons with chronic heart failure, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ปาลีรัฐ โตไพบูลย์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Heart failure, congestive
Aged
1203 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pulmonary rehabilitation among persons with chronic obstructince pulmonary pulmonary disease, Pai Hospital, Mae Hong Son Province / ปาวีณา สุขก๋า / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลปาย
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Dissertations, academic -- nursing
Lung diseases, obstructive
1204 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการวางแผนจำหน่ายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of implementing discharge planning clinical practice guidelines among older persons with chronic obstructive pulmonary disease, Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son Province / จิตติมา รัตนโกศ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- แม่ฮ่องสอน
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Lung diseases, obstructive -- in old age
Patient discharge
1205 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting the early initiation of breastfeeding, Nakornping Hospital, Chiang Mai province / สุภาพร ปรารมย์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
Mothers
1206 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promting the early initiation of breastfeeding, Taphanhin Crown Prince Hospital, Phichit Province / พิไลวรรณ ใจชื้น / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast Feeding
Mothers
1207 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting the early initiation of breastfeeding, Inburi hospital, Sing Buri province / ชุติมนต์ อำพนธ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
Mothers
1208 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Srisangwornsukhothai Hospital / อรัญชลี พุ่มเกตุ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
Drug therapy
1209 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ =Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for enchancing medication adherence of persons with major depressive disorders, outpatient department, Wangpong hospital, Phetchabun province / อักษิพร บุญแจ้ง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Psychotropic drugs
1210 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก = Effectiveness of clinical practice guidelines implmentation for enhancin medication adherence of patients with Schizophrenia Nakornthai Crown Prince Hospital, Phitsanulok Province / อำภาศรี ศรียศ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1211 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดัน โลหิตสูง โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting self-care ability of older persons with hypertension, Bokluea Hospital, Nan province / วรารัตน์ กันแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health -- In old age
Hypertension
Self care
1212 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting self-care ability among older persons with hypertension, Maelao Hospital, Chiang Rai Province / ปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- in old age
Self care -- in old age
1213 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for promoting self-care ability of elders with hypertension at Maesuai Hospital, Chiagn Rai Province / จิตรลดา สมรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1214 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes mellitus, diabetes mellitus clinic, Uttaradit Hospital / สุปราณี หมื่นยา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Aged -- Physiology
Aged -- Uttaradit
Diabetes
Exercise -- In old age
1215 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for liberation from mechanical ventilation among ventilator dependents in intensive care unit, Somdejphajaotaksinmaharaj hospital, Tak province / นวรัตน์ เครืออยู่ / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Ventilator weaning
1216 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for pain management among elderly after major surgery, Sanpatong Hospital, Chiang Mai Province / กรรณิการ์ จันตระ / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสันป่าตอง
การดูแลหลังศัลยกรรม
การพยาบาลผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, Academic -- Nursing
1217 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่มีแผลไหม้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pressure sore prevention among elderly burn patients, burn unit, Lampang hospital / ศิริพร วังแวว / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Decubitus ulcer
Burns
1218 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for pressure sore prevention in elderly with cerebrovascular disease at female medical Unit 1 Buddhachinaraj Hospital Phitsanuloke Province / บรรจงพร กันเผือก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1219 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Effectiveness of clinucal practice guidelines applications for pressure sore prevention in neurosurgical patients at Uttradit Hospital / มยุรี โรจนอังกูร / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1220 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้สูง อายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical pratice guidelines implementation for cardiac rehabilitation among older adults with coronary artery disease at Medical Department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จันทร์จิรา ฉายส่องแสง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103