ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1181 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการป้องกันและการจัดการอาการคัดตึงเต้านมในมารดาที่ให้นมบุตรโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention and management of breast engorgement among lactating mothers, Nakornping Hospital, Chiang Mai province / ปัณฑิตา ศรีจันทร์ดร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pueperium
Breast feeding
Breast
1182 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่ว โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for nursing care of schizophrenic patients with auditory hallucination, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / จงรักษ์ ปัญญาภู / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
1183 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting the early initiation of breastfeeding, Suntisuk Hospital, Nan Province / อรศิริ กาสมุทร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
Puerperium
1184 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Ban Dan Lan Hoi Hospital, Sukhothai Province / สยุมพร จันทร์งาม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Drug therapy
Schizophrenics
1185 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดัน โลหิตสูงโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting self-care ability among older persons with hypertension Nakornping Hospital, Chiang Mai province / ศุภนิต ทองจันทร์เทพ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self care -- In old age
Hypertension -- In old age
1186 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับ ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with major depressive disorders, Khirimat Hospital, Sukhothai Province / ปิยะฉัตร วงศ์วัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลคีรีมาศ
ความซึมเศร้า
การรักษาด้วยยา
Dissertations, academic -- nursing
Depression
1187 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิฤกตศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for blood sugar control among critically ILL patients in intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วรางคณา อ่ำศรีเวียง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1188 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการคัดกรอง การวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์และการดูแลเบื้องต้น ในโรงพยาบาลนครพนม = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for gestational diabetes mellitus screening, diagnosis and primary care at Nakhonphanom Hospital / วราพร มีแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1189 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการ ความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among patients with Cardiac Surgery, Thoracic and Cardiovascular Stepdown Unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital จงกล ต้อยมาเมือง / จรรยา หมื่นรังษี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- nursing
Pain management
Heart surgery
1190 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้คลอดปกติ โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี = Effectivencess of implementing clinical practice guidelines for pain management among normal parturients at Chaibadan Hospital, Lop Buri Province / บุษบา คำสุนทร / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1191 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among critically Ill patients in surgical intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สุภาภรณ์ บุณโยทยาน / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pain management
1192 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลสุโขทัย =Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for care of women with pretern labor, Labor unit Sukhothai hospital / ณัฏฐมณฑน์ โกศัย / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสุโขทัย
สตรีมีครรภ์
ครรภ์
สูติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Labor, premature
1193 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการบำบัดด้วยออกซิเจนระยะยาวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for long-term oxygen therapy in chronic obstructive pulmonary disease patients, Pua Crown Prince Hospital, Nan Province / สุภาพ ศิริอังกุล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1194 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for foot ulcer prevention in elders with diabetes mellitus at diabetic clinic out-patient Department, Phrae Hospital / ขนิษฐา แก้วพรม / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1195 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of early postpartum hemorrhage at Chiangkham hospital, Phayao provinec / แสงเดือน วงศ์ใหญ่ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Postpartum hemorhage
1196 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of early postpartum hemorrhage at Chiang Saen hospital, Chiang Rai province / จิราณี ปัญญาปิน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Postpartum hemorrhage
1197 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลพังงา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of early postpartum hemorrhage at Phang Nga hospital / ธนภร กฤษณาพันธ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Postpartum hemorrhage
1198 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ในสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยง คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลน่าน = Effectiveness of implimenting clinical practice guidelines for pretern labor prevention among at-risk pregnant women, antenatal care clinic, Nan hospital / จิราภรณ์ กันไชยคำ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy, high -- risk
Labor, premature
1199 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยง คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลลำพูน =Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pretern labor prevention among at-risk pregnant women, antenatal care clinic, Lamphun hospital / กัลยา กิติมา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy, high -- risk
Labor, premature
1200 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่และการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลแพร่ =Effectiveness of implementing clinical practice guidelies for prevention hypothermia among adult patients undergoing major surgery and general anesthesia, Phrae hospital / สุทิวา สุริยนต์ / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Surgery
Hypothermia


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103