ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1161 ประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Caregiving experiences among caregivers of stroke patients / ศศิธร ช่างสุวรรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1162 ประสบการณ์การได้รับการกระจายอำนาจของพยาบาลวิชาชีพ / ยุพิณ เกตุดี / 2545 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- การบริหารงานบุคคล
การกระจายอำนาจปกครอง
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Nursing administration research
1163 ประสบการณ์การถูกทำร้ายและความต้องการการช่วยเหลือของภรรยาที่ถูกสามีทำร้าย / วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ / 2543 /Full Text
Subject
สตรีที่ถูกทารุณ
สตรี -- เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
สตรี -- การสงเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Abused women
1164 ประสบการณ์ของสตรีวัยรุ่นที่เสพติดแอมเฟตามีน = Experiences of amphetamine dependent female adolescents / นัยนา แก้วคง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1165 ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / วิรังรอง นาทองคำ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หัวใจ -- โรค -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Myocardial infarction
1166 ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดภาวะเยื่อบุปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่มารับการรักษาที่ศูนย์มะเร็ง ลำปาง = Effetivieness of clinical practice guidelines implementation for mucositis prevention among head and neck cancer patients at Lampang Cancer Center / อาภรณ์ ฟูกุล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1167 ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = Effectveness of implementing clinical practice guidelinges for enhancing medication adherence of persons with major depressive disorders, Outpatient Department, Buddachinaraj Hospital Pitsanulok Province / อรพินท์ สมบัติวัฒนางกูร / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1168 ประสิทธิผลการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยี่พยายามฆ่าตัวตายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปราบ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of using discharge plan for suicidal attempted patients admitted to Sobprabab Hopital, Lampang Province / อมรรัตน์ เดือนสว่าง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1169 ประสิทธิผลของการใช้แนวการปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ณ คลินิกฝากครรภ์ ในอำเภอแม่สะเรียง = Effectuvebess if clinical practice guidelines implementation for preterm labor prevention among at risk pregnant women at anternatal care clinic in Mae Sariang District / ถนิมนันท์ ปันล้อม / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1170 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติ การจัดการทางพยาบาลในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Effectiveness of implementing nursing management guidelines among the elderly with hypertension, Kiriratnikhom hospital, Surat Thani province / พรรทิพา นวลมุสิก / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- in old age
Patient care planning
1171 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing nursing management guidelines among persons with hypertension at Sankamphaeng hospital, Chiang Mai province / สุภาทิพย์ เรือนแสน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing
Hypertension
1172 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลแพร่ = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with diabetes type 2, Phrae hospital / ฉัตรสุดา จำรัส / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetics, mellitus, type 2
1173 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสำหรับส่งเสริมการควบคุมเบาหวานในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing clinical nursing practice guidelines for promoting diabetes control among persons with diabetes type 2 at Khiri Mat Hospital, Sukhothai Province / ปิยพงศ์ สอนลบ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Diabetis mellitus, type 2
1174 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับส่งเสริมการควบคุมเบาหวานในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical nursing practice guidelines for promoting diabetes control among persons with diabetes type 2 at Doi Toa Hospital, Chiang Mai Province / กรวิกา ผิวขาว / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1175 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effectiveness of implementing pulmonary rehabilitation guidelines among persons with chronic obstructive pulmonary diseases at Ban Hong hospital, Lamphun province / พรวิภา ยาสมุทร์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Lungs -- diseases, obstructive
1176 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนการจำหน่ายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implimenting the discharge planning guidelines among older persons with chronic obstructive pulmonary disease at Phichai hospital, Uttaradit province / สุชัญญา มะโนปา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Lung diseases, obstructive -- in old age
1177 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of discharge planning guidelines implementation for chronic obstructive pulmonary disease patients at mae Lao Hospital, Chiang Rai Province / สุภาพร ตันสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1178 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing discharge planning guidelines for older persons with chronic obstructive pulmonary disease, Wiang Pa Pao Hospital, Chiang Rai province / อรทัย สิมะพรม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Aged -- Chiang Rai
Lung diseases, obstructive
Patient discharge
1179 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผุ้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหัก ตึกพิเศษออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for fall prevention among older persons with hip fracture at orthopedics private unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / เสาวคนธ์ อุบลศรี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1180 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับ ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among patients with major depressive disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / กุลธิดา สิทธิวัง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Drug therapy


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103