ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 บรรยากาศองค์การในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย / จำเลียน วงค์เทพเตียน / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย. ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล -- เชียงราย
การจัดองค์การ
บรรยากาศ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Nursing
1142 บรรยากาศองค์การหลังได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / สุริยา ทวีกุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ -- การรับรองคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
ประกันคุณภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงราย
1143 บริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในหน่วยบริการปฐมภูมิสองแควใต้ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health services for hypertensive patients at Sonkwaetai Primary Care Unit, Ko Kha District, lampang Province / เบญจวรรณ ศาสตระบุรษ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1144 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The Socio-cultural context affecting on alcohol drinking behavior in the worker of Dongkilek Village, Chachang Sub-district San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / จินตนา คำแก่น / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1145 บุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง / กชพร พงษ์รัตนสวัสดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
แอมฟิตะมิน
บุคลิกภาพ
Dissertations, academic -- nursing
1146 บุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง = Perosnality disorders of persons with alcohol induced psychotic disorders admitted to Suanprung Psychiatric Hospital / จินตนา คำมะยอม / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1147 บุคลิกภาพและภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืน / เบญจวรรณ สามสาลี / 2539 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
บุคลิกภาพ
ผู้ต้องหา -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การข่มขืน
Dissertations, Academic -- Nursing
1148 แบบของผู้นำและความสามารถในการบริหารงานตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข / พิชญา ศรีเกลื่อนกิจ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
ผู้นำ
ความสามารถ
โรงพยาบาล
1149 แบบแผนการดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาซ้ำในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลลำปาง / ธิดารัตน์ เกตุสุริยา / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1150 แบบแผนการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลชุมชน = Sleep patterns and sleep disturbance factors among Pediatric Patients in a Community Hospital / อัมไพวรรณ บุญแก้ววรรณ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน
ผู้ป่วย
การนอนหลับ
Dissertations, Academic -- Nursing
1151 แบบแผนความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด / วัชราภรณ์ โต๊ะทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปากมดลูก -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ความเหนื่อยล้า
เคมีบำบัด
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Cervix neoplasms
Drug therapy
1152 แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง / ปาลีรัตน์ พรทวีกัณทา / 2541 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ลำปาง
สุขภาพ
Dissertations, Academic -- Nursing
Life style -- In old age
Health promotion -- In old age
1153 แบบแผนสุขภาพของผู้มาบริจาคโลหิตที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหานครเชียงใหม่ = Functional health pattern of blood donor at blood bank Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / อาภากร สิริวิบูลย์กุล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Blood donors
Blood banks
1154 แบบแผนสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ / วันเพ็ญ วงศ์จันทรา / 2539 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่ -- สุขภาพ
สถานสงเคราะห์คนชรา -- เชียงใหม่
1155 ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Mother-problem infant feeding interaction and related factors / สุวลีย์ พยุงกิจสมบัติ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1156 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรกับความเข้มแข็งอดทนของเด็กวัยรุ่น = Parent-child interactions and hardiness among adolescents / เบ็ญจวรรณ ม่วงจีน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1157 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดินขณะปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ = Mother-toddler interaction during performing developmental promotion activities / ชญานิษฐ์ ถิ่นวนา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1158 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกขณะให้อาหาร = Interaction between mothers and infants during infant feeding / อุทัยวรรณ กางทอง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1159 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกขณะให้อาหารทารก / ไพลิน นัดสันเทียะ / 2546 /Full Text
Subject
ทารก -- การดูแล
มารดาและทารก
มารดาและบุตร
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Mothers
Infant care
Infant food
1160 ประสบการณ์การกลับเป็นซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา = Experiences of recurrence among persons with alcohol induced psychotic disorder / เสาวณี วิกัน / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103