ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ทัศนคติต่อการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลเพื่อต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต้ = Attitude toward continuing nursing education for relicensure and practice among professional nurses in Community Hospitals, Southern Region / ประไพพิศ พัฒนกิจ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1122 ทัศนมิติของผู้นำทางการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ : กรณีศึกษาศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ = Perspectives of a nurse leader in professional development : a case study of professor emertisuphan / ตรีสรา ภิมุข / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1123 ท่าทางการทำงานและกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา = Working posture and musculoskeletal disorders among rubber plantation workers / รุ้งกานต์ พลายแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Musculoskeletal diseases
1124 แนวคิดพื้นฐานในการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล / กนกวรรณ จิตต์ตรีงาม / 2537 /Full Text
Subject
พยาบาล
การพยาบาล -- การบริหาร
Dissertations, academic -- Nursing
1125 แนวพิจารณาในการให้ยาเมื่อจำเป็นของพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลสวนปรุง / บุศยา บุญใจเพ็ชร / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1126 บทบาทของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้มีวินัยในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี = The role of self-help groups in adherence of antiretroviral therapy among HIV positive adults / อรทัย จินดาไตรรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Self -- help groups
HIV Infections
1127 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน / ลัดดาวัลย์ จันทร์ศรี / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
1128 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลทั่วไป / รัชฎาพร สีลา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล
การติดเชื้อ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
1129 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ / ธมลวรรณ คณานิตย์ / 2545 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ
พยาบาล
โรงพยาบาล
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
1130 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทหารบก / เยาวเรศ ไชยสมบัติ / 2545 /Full Text
Subject
กรมการแพทย์ทหารบก
การติดเชื้อ
พยาบาล
โรงพยาบาล -- การรับรองคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Role
Infection control
Hospital administration
1131 บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / มาลีวรรณ เกษตรทัต / 2545 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ
ประกันคุณภาพ
โรงพยาบาล
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
1132 บทบาทของพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมสุขภาพจิต / นวิยา ภิรมย์ / 2541 /Full Text
Subject
พยาบาล
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, Academic -- Nursing
1133 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พงศ์ลดา รักษาขันธ์ / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล
การติดเชื้อ
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
1134 บทบาทครอบครัวในการป้องกันโรคอ้วยในวัยเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = Role of family in preventing obesity among school aged children at Chumchonbanmaetan School, Tha Song Yang District, Tak Province / พิมพ์รวี บุญบำเรอ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1135 บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลรัฐ = Roles of professional nurses for occupational health and environmental practices in public Hospitals / อัมพวรรณ สินธุญา / 2554 /Full Text
Subject
อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม
พยาบาลวิชาชีพ
Dissertations, academic -- nursing
Nurse's role
1136 บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส อำเภอจุน จังหวัดพะเยา = Roles of family members in caring for HIV infected persons receiving antiretroviral drugs at Chun District, Phayao Province / ภรธิดา คำเด่นเหล็ก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1137 บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดพิษณุโลก / จินตนา ทิพทัส / 2543 /Full Text
Subject
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- พิษณุโลก
Dissertations, academic -- nursing
Family
Tuberculosis
1138 บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในหมู่บ้านป่าสัก ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน / ฉัตรทอง ปัญญาปิง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1139 บรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กรกับการจัดการความรู้ตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ = Organizational learning climate and knowledge management as perceived by nurses in the hospital participating knowledge management project / พิชชานันท์ สุริยรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1140 บรรยากาศองค์การกับความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปเขต 8 / สายสมร ฟักทองอยู่ / 2543 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103