ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Cost of nursing activities in postpartum unit, Uttaradit Hospital / พนิตนาฎ โชคดี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1102 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่= Cost of nursing activities in Ear Throat Ward 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จันทร์จิรา ศิริพรรณ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาล -- เชียงใหม่
ต้นทุนต่อหน่วย
Dissertations, Academic -- Nursing
1103 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Cost of nursing activities of medical intensive care unit, Uttaradit hospital / ทิพวัลย์ บุญญะศานต์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1104 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคทางตา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Cost of nursing activities in patients with eye diseases, Uttaradit Hospital / สุกัญญา เตชะสุวรรณา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1105 ต้นทุนกิจกรรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Activity-based cost of hemodialysis, Uttaradit Hospital / ราตรี อุ้ยแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1106 ต้นทุนกิจกรรมในหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Cost of activities in the cardiac catheterization unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / เตือนใจ ใจชื้น / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1107 ต้นทุนดำเนินการของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ / นันทิชา ไชยานุกิจ / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่
การใช้ยา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ยา
วัณโรค -- การรักษาด้วยยา
Drugs -- Side effects
Antitubercular agents
Tuberculosis -- Chemotherapy -- Cost of operation
Dissertations, Academic -- Nursing
1108 ต้นทุนดำเนินการในการให้บริการสุขภาพที่บ้านของศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี = Operating cost of home care service of primary care unit at Udonthani Hospital / สุกัลยณี สิงห์สัตย์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุดรธานี. ศูนย์สุขภาพชุมชน
บริการทางการแพทย์ -- อุดรธานี
การเยี่ยมบ้าน
บริการอนามัยชุมชน
อนามัยชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Costs and cost analysis
Home care services
1109 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการผู้ป่วยนอก ศูนย์บริการสาธารสุข เทศบาลเมืองสระบุรี / วรพจน์ ขาวผ่อง / 2542 /Full Text
Subject
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระบุรี. งานบริการผู้ป่วยนอก
Dissertations, academic -- nursing
Costs and cost analysis
ต้นทุนต่อหน่วย
โรงพยาบาล -- ต้นทุน
1110 ต้นทุนและปัญหาในการใช้สายดูดเสมหะ / เพ็ญจันทร์ นันตา / 2545 /Full Text
Subject
สายดูดเสมหะ -- ต้นทุนการผลิต
การแพทย์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
ต้นทุน
Dissertations, academic -- nursing
1111 ตัวกำหนดความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือน / บุปผา อินต๊ะแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
สุขภาพ
โรคกระดูกพรุน
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
วัยหมดระดู
Dissertations, academic -- nursing
Health
Osteoporosis
Menopause
1112 ตัวชี้วัดคุณภาพทางการพยาบาลในการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing quality indicators for setting limit among violent patients in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Provinec / ขวัญใจ ไชยสุรินทร์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1113 ทักษะชีวิตตามการรับรู้ของผู้ดูแล สนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Life skills as perceived by caregivers, social support and perceived stigma among persons with schizophrenia / อรวรรณ วรรณชาติ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1114 ทักษะชีวิตและการปรับตัวของเด็กวัยรุ่นชาวไทยภูเขา = Life skills and adjustment of hill tribe adolescents / ศุกร์ใจ วงศ์มะโน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1115 ทัศนคติ ความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทางสังคมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบแผนการดื่มแอลกอฮลล์ในสตรีวัยรุ่น = Attutyde sicial normative beliefs self efficacy and alcohol dringking patterns among female adolescents / เกียรติพงษ์ อิตุพร / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1116 ทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริการสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองคาย / ศรัญญา คณิตประเสริฐ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหนองคาย
พยาบาล
บริการการพยาบาล -- การประมวลผลข้อมูล
Dissertations, academic -- nursing
Computers
Health services
1117 ทัศนคติของนักเรียนต่อนโยบายการจำหน่ายถุงยางอนามัยในสถานศึกษาในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Attitudes of students towards condom dispense policy in school, Lampang Municipality, Lampang Province / ยงยุทธ วงค์วิชัย / 2549 /Full Text
Subject
ถุงยางอนามัย
นักเรียน -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
1118 ทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์: กรณีศึกษาบ้านแพะเจริญ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Attitudes of community leader towards people living with HIVAIDS: case study at Pae Jaroan village, Na Sai subdistrict, Li district, Lamphun province / เปมิตาร์ ทองส่งโสม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1119 ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อผู้ที่เป็นโรคจิต อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / วารุณี อินโองการ / 2547 /Full Text
Subject
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ลี้ (ลำพูน)
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Health personnel
Psychotic disorders
1120 ทัศนคติต่อการวิจัย การรับรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสนับสนุน และการเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ / ดวงสมร บูชาชัย / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
การพยาบาล -- วิจัย
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103