ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลกำแพงเพชร / วิลาวัลย์ วงษ์สกุล / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
Dissertations, academic -- nursing
Hospitals
Patients
ผู้ป่วย -- การดูแล
วัน
1082 จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร / นพรัตน์ เพชรพงษ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Hospitals
ผู้ป่วย -- การดูแล
วัน
1083 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการคุมกำเนิดของสตรีภายหลังยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / วรรณภา กาวิละ / 2544 /Full Text
Subject
คุมกำเนิด
มารดา
การตั้งครรภ์
Dissertations, academic -- nursing
Attitude
Contraception
Pregnancy
1084 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน / ปาริชาต ชูประดิษฐ์ / 2543 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
เต้านม
ฮอร์โมน
1085 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้การผูกยึดผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช / สุรัช สุนันตา / 2545 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Attitude
Restraint, physical
1086 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้ฮอร์โมนทดแทนของอาจารย์สตรีระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือน / ผ่องศรี เรือนเครือ / 2546 /Full Text
Subject
วัยหมดระดู -- การรักษาด้วยฮอร์โมน
การรักษาด้วยฮอร์โมน
ฮอร์โมน
สตรี -- สุโขทัย
Dissertations, academic -- nursing
Hormones
Menopause
1087 เจตคติต่อการคงอยู่ในงาน บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรุ้การควบคุม การคงอยู่ในงาน และความตั้งใจคงอยู่ในงานของ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเขตภาคเหนือ = Attitude toward retention, subjective Norm, perceived retention control and intention to stay among professional nurses in Tertiary hospitals, Northern region / จาริณี ศรีประเสริฐ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1088 เจตคติต่อความตายกับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีในสถานสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ / นารี พิมพ์เบ้าธรรม / 2545 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ดูแลเด็ก -- เชียงใหม่
เด็กกำพร้า -- เชียงใหม่
ความซึมเศร้า -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Death
Depression
HIV infections
1089 ชีวประวัติและการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการศึกษาพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ละออ หุตางกูร / จันทร์เพ็ญ จันทร์แก้วแร่ / 2541 /Full Text
Subject
ละออ หุตางกูร, 2466-
พยาบาล -- ชีวประวัติ
ภาวะผู้นำ
Dissertations, academic -- Nursing
Biography
Leadership
1090 ต้นทุนกิกรรมการบริการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย = Activity-based cost of services to injurersf from transportaiton accident at Chiang Rai Regional Hospital, Chiang Rai Province / สุวรรณี ภาคสุโพธิ์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1091 ต้นทุนกิจกรรมการบริการผู้ป่วยในจักษุคลินิก โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Activity-based cost of services in ophthalmic clinic, Srisangwornsukhothai hospital / วนิดา ศรีม่วง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1092 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของผู้ป่วยอายุรกรรมในหอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Cost of nursing activities in female medical unit, Mae Chan Hospital, Chiang Rai Province / วราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1093 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลงานห้องคลอด โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Cost of nursing activities in labour unit of Chiang Saen Hospital, Chiang Rai Province / เพ็ชรี มานะศักดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงแสน
การพยาบาล -- เชียงราย
ต้นทุนต่อหน่วย
Dissertations, Academic -- Nursing
1094 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในงานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพิจิตร = Cost of nursing activities in the operating room, Phichit Hospital / ปณิธี เรืองประวัติกุล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
ศัลยกรรม -- ค่าใช้จ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
ห้องผ่าตัด -- พิจิตร
1095 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Cost of nursing activities in neonatal intensive care unit Srisangwan Hospital, Mae Hong Son Province c / โสมรัศมิ์ จินะ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1096 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยจักษุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Cost of nursing activities in eye ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ศิริพร ไพศาลสุทธิชล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1097 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยพักฟื้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Cost of nursing activities in the recovery room, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ลักษมี ศศิฉาย / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
ต้นทุนต่อหน่วย
1098 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษรวม โรงพยาบาลพิจิตร = Cost of nursing activities in private unit, Phichit Hospital / ประภา ราชา / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
บริการการพยาบาล -- ค่าใช้จ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
1099 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลพะเยา = Cost of nursing activities in private unit, Phayao Hospital / วาสนา ธรรมโชติ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1100 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลแพร่ = Cost of nursing activities in the female surgical unit, Phrae Hospital / วาสนา สุขกันต์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103