ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในชมรมผู้ติดเชื้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / วรรณชัย คำป่าแลว / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Acquired immunodeficiency syndrome
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
คุณภาพชีวิต -- ลำปาง
1062 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เสาวรส ปริญญะจิตตะ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ไต -- โรค -- เชียงใหม่
ไตเทียม -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
1063 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ / เตือนใจ เหงาจิ้น / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ศีรษะบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- พิษณุโลก
คุณภาพชีวิต -- พิษณุโลก
Dissertations, Academic -- Nursing
1064 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง = Quality of life among the elderly with schizophrenia Saun Prung Psychiatric Hospital / รสสุคนธ์ ธนะแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1065 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน / วรรณา กุมารจันทร์ / 2543 /Full Text
Subject
การพยาบาลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- ไทย (ภาคใต้)
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life -- in old age
1066 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม / ยุพิน โกรินทร์ / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
กระดูกและข้ออักเสบ
ข้อ -- โรค
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
1067 คุณภาพชีวิตของสตรีภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่ / อัญชลี ตาบุรี / 2543 /Full Text
Subject
มดลูก -- ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Hysterectomy
Ovariectomy
1068 คุณภาพชีวิตของสตรีวัยทอง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก = Quality of life of monopausal women in Tak Ork Subdistrict Ban Tak District Tak Province / เพชรา คงศรี / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Menopause
หญิงวัยทอง
คุณภาพชีวิต -- บ้านตาก (ตาก)
วัยหมดระดู -- บ้านตาก (ตาก)
1069 คุณภาพชีวิตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ / พิมพ์จันทร์ ไชยกัณฑา / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์ -- นักศึกษา
Dissertations, academic -- nursing
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
1070 คุณภาพชีวิตผู้ประกอบการจากโครงการถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of street vendors at Tha Phae Walking Street Project Chiang Mai Province / ไพฑูรย์ เยาวโสภา / 2546 /Full Text
Subject
โครงการถนนคนเดินท่าแพ
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
พ่อค้า -- เชียงใหม่
Tha Phae Walking Street Project
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
1071 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติก / พนิดา พาลี / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มอาการเนโฟรติค
ไต -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การพยาบาล
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Nephrotic syndrome
1072 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เจษฎา บุญทา / 2545 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life -- in old age
1073 คุณภาพบริการของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ ปัญนิภา วนากมล / ปัณนิกา วนากมล / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
บริการทางการแพทย์
ผู้ป่วย -- ประจวบคีรีขันธ์
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
1074 คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการศูนย์สุภาพชุมชนทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Service quality as perceived by clients at thakad primary care unit, Mae Tha Distric Lamphun Province / อัมพร ปิงชัย / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1075 คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ / สุภาวดี เกตุแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลท่าปลา
บริการทางการแพทย์ -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
ผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
การรับรู้
1076 คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า / อุบลศรี หาญเจริญกิจ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
บริการทางการแพทย์ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
Dissertations, academic -- nursing
ผู้ป่วย -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
1077 คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ป่วยศัลยกรรมช่องปาก / วาสนา วงค์ขันทอง / 2542 /Full Text
Subject
ช่องปาก -- ศัลยกรรม
Dissertations, academic -- nursing
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Surgery, oral -- thesis
Dental service -- thesis
1078 คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการ แผนกผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย = Service quality as perceived by clients at out-patient Department in Community Hospitals, Chiang Rai Province / นงนุช แสนชัชวาล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1079 คุณลักษณะด้านจิตสังคม สภาวะเอื้ออำนวยกับพฤติกรรมแสวงหาการดูแลของสตรีวัยรุ่นเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / วราพร สุนทร / 2545 /Full Text
Subject
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เพศสัมพันธ์
วัยรุ่น
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
1080 เครือข่ายทางสังคมและแรงสนับสนุนทาสังคมของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Social network and social support among persons with chronic obstructive pulmonary disease in Soem Klang subdistrict, Soem Ngam distric, Lampang province / ชนิสรา ปัญญาเริง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103