ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nursing care quality for chronically ill patients as perceived by patients and nurses medical private ward Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / เพชรา นำปูนศักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การพยาบาล
ผู้ป่วย -- การดูแล
โรคเรื้อรัง
Dissertations, Academic -- Nursing
1042 คุณภาพชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Quality of life and social support of persons with schizophrenia / อัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Social support
Schizophrenia
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
1043 คุณภาพชีวิตการทำงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ / ดรุณศรี สิริยศธำรง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การทำงาน
องค์การ
1044 คุณภาพชีวิตการทำงานกับพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลในหน่วยไตเทียม ในโรงพยาบาลภาคเหนือ = Quality of working life and ethical behaviors among nurses in dialysis unit, Northern Regional Hospitals / อมรา มโนยศ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1045 คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Quality of working life among nurse managers, Uttaradit Hospital / สัมพันธ์ สวนสำเนียง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1046 คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Quality of working life among nurse managers, Community Hospitals, Uttaradit Province | / ละออ วิรัตน์คำเขียว / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1047 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลพิจิตร = Quality of work life among nurses in Phichit hospital / ธงทิพย์ วัฒนชัย / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Quality of life
1048 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ = Quality of working life among staff nurse, community hospitals, Phrae Province / ธาราทิพย์ อุทัศน์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1049 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Quality of working life among staff nurses, Community Hospitals, Uttaradit Province / วาริพินทร์ นันทวรรณ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1050 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Quality of working life among staff nurses, Srisangwornsukhothai Hospital / นงนุช อินเจือจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1051 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Quality of working life among staff nurses, Uttaradit Hospital / กาญจนา ชั้นสุพัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1052 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลแผนกเด็ก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / ไฉไล ผาเงิน / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
คุณภาพชีวิต
พยาบาล -- เชียงราย
1053 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
คุณภาพชีวิต
พยาบาล -- เชียงใหม่
1054 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ = Quality of working life among professional nurses, Phrae Hospital / รสสุคนธ์ ศุภวโรดม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1055 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พัชรีย์ จันทร์ศิริโยธิน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1056 คุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of HIV infected orphans receiving highly active antiretroviral therapy in Doi Saket District, Chiang Mai Province / จีรยา ขนาบแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
โรคเอดส์ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
สารต้านไวรัส -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
1057 คุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว / พัชรินทร์ วิเศษพานิชย์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
Dissertations, Academic -- Nursing
1058 คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / เสาวลักษณ์ ยาสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
1059 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาด้วยยาด้านไวรัส ณ คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Quality of life among people living with HIV receiving antiretroviral therapy at special clinic, Chiang Rai Regional Hospital / ปริมวิชญา อินต๊ะกัน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1060 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life among people living with HIVAIDS at Doi Saket Hospital, Chiang Mai province / สุรางค์รัตน์ สุรงคบพิตร / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103