ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 ความเหนื่อยหน่ายและผลิตภาพของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / สุปราณี โฆวัชรกุล / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาล
พยาบาล
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
Dissertations, academic -- nursing
1022 ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีในการให้บริการประชาชนที่มีบัตรประกันสุขภาพ / รักดาว พวงทอง / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
Dissertations, academic -- nursing
Cost of illness
Insurance
ผู้ป่วย -- กำแพงเพชร -- ค่าใช้จ่าย
ประกันสุขภาพ -- กำแพงเพชร
โครงการบัตรสุขภาพ
สุขภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- กำแพงเพชร
1023 ค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น = Sexual values and sexual risk behaviors of female adolescents / สิริวรรณ ธัญญผล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1024 คุณภาพการดูแลก่อนผ่าตัดตามการรับรู้ของผู้ป่วยโรงพยาบาลลำปาง / เกษฎาภรณ์ พุทธันบุตร / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ผู้ป่วย -- ลำปาง -- การดูแล
1025 คุณภาพการนอนหลับ ปัจจัยที่รบกวน และการจัดการกับปัญหาการนอนหลับของผู้สูงอายุ / กุสุมาลย์ รามศิริ / 2543 /Full Text
Subject
การนอนหลับ
ผู้สูงอายุ -- เลย
Dissertations, academic -- nursing
Sleep -- in old age
1026 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลลำปาง / กนกทิพย์ ลาสุทธิ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1027 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับในผู้ป่วยมะเร็งตับและทางเดินน้าดีในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Quality of sleep and factors disturbing sleep in hepatocellular and cholangiocarcinoma patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ศิริลักษณ์ ศิริปัญญวัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1028 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับในผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการผ่าตัดในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม / นงลักษณ์ ทัศเกตุ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1029 คุณภาพการบริการการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรังในตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Quality of the home health care service among persons with a chronic disease in Sop Prap Subdistrict, Sop Prap District Lampang Province / กนกวรรณ พุทธวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1030 คุณภาพการพยาบาลของงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุนทรี เหลี่ยวตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลอายุรศาสตร์
การพยาบาล
พยาบาลกับผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Nursing
1031 คุณภาพการพยาบาลของแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ / เกตุ ปัญญา / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
การพยาบาลศัลยศาสตร์
พยาบาลกับผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Surgery
1032 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Nursing care quality as perceived by hospitalized patients at Chiang Saen Hospital, Chiang Rai, province / วนิดา จันตัน / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงแสน
การพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing
1033 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ = Nursing care quality as perceived by Hospitalized Patients in Fak Tha Hospital, Uttaradit Province / สุภาณี โสทัน / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1034 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Nusing care quality as perceived by hospitalized patients at Mae Sai Hoapital, Chiang Rai Province / นิรภรณ์ หลวงฟอง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1035 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing care quality as perceived by hospitalized patients at San Pa Tong Hospital, Chiang Mai Province / บพิตร พรมจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1036 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ / โสพิศ ปุจ้อย / / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1037 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน / พิสมัย บั้งเงิน / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1038 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / สุธีรา สร้อยสังวรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- nursing
1039 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Nursing care quality as perceived by Hospitalized Patients in Medical, Uttaradit Hospital ม.ล. สุมนมาลย์ แสงซื่อ / สุมนมาลย์ แสงซื่อ, ม.ล. / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1040 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยหอผู้ป่วยพิเศษ 6 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุจินต์ สุวินัยตระกูล / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
การรับรู้
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103