ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยง / พุธเมษา หมื่นคำแสน / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self care -- in old age
Health status -- in old age
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- อุ้มผาง (ตาก)
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
กะเหรี่ยง -- การดูแล
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- อุ้มผาง (ตาก)
1002 ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Work ability among professional nurses in a University hospital and related factors วารุณี ตั้งสถาพรเจริญ / วารุณี ตั้งสถาเจริญพร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing staff hospital
1003 ความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของวัยรุ่น / อุทัยวรรณ พิทักษ์วรพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
ความนับถือตนเอง
วัยรุ่น -- ตาก
Dissertations, academic -- nursing
1004 ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง / พรรณี ไพศาลทักษิน / 2540 /Full Text
Subject
ช่องท้อง -- ศัลยกรรม
พยาบาลกับผู้ป่วย
ศัลยกรรม, การดูแลภายหลัง
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, Academic -- Nursing
Posoperative period
Adominal -- Surgery
1005 ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Comfort in patients after open heart surgery / ลลิดา นพคุณ / 2547 /Full Text
Subject
หัวใจ -- ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
ความพอใจของผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Thoracic surgery
1006 ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Suicide risk of alcoholic patients at Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ชลีพร แสนไชย / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1007 ความห่วงกังวลที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของผู้เป็นมะเร็งเต้านม = Concerns relating to illness of persons with breast cancer / อัญชลี แสนพรม / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1008 ความหวัง ความเข้มแข็งในการมองโลก และความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / จันทนา เตชะคฤห / 2540 /Full Text
Subject
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หัวใจ -- โรค -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Myocardiail infarction
1009 ความหวัง ภาวะซึมเศร้า และความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดหัวใจ / ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร / 2545 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ
ความหวัง
ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
1010 ความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เรณุการ์ ทองคำรอด / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
HIV infections
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
1011 ความหวังและการพูดกับตนเองทางบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / วัชรินทร์ จันทนาลักษณ์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
HIV infections
โรคเอดส์
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ความหวัง
1012 ความหวังและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความหวังในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน = Hope and hope related factors among acute Leukemic patients / ธนพัฒน์ ไชยป้อ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1013 ความหวังและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา / นภาพร วงศ์ใหญ่ / 2542 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- พะเยา
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต -- พะเยา
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- พะเยา
Dissertations, Academic -- Nursing
1014 ความเห็นและการดำเนินการเกี่ยวกับชุดข้อมูลมาตรฐานทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน เขต 3 = Opinion and operations regarding nursing minimum data set among head nurses in community hospitals, region 3 / ทัศนีย์ ญาณกิจ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing -- Standards
1015 ความเหนื่อยล้าในผู้ดูแลผู้ติดสุรา ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Fatigue among caregivers of persons with alcohol dependence receiving services at Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วิไล ทิพย์นันท์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1016 ความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / บุญมี แพรุ้งสกุล / 2545 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม -- เชียงใหม่
เครื่องไตเทียม
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Kidney failure
Hemodialysis
1017 ความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = fatigue in Leukemic patients receiving chemotherapy, Maharaj Nakhorn Chiang Mai Hospital / ศิริกาญจน์ สมรรถศรีบุตร / 2549 /Full Text
Subject
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ความเหนื่อยล้า
เคมีบำบัด -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
1018 ความเหนื่อยล้าในระยะคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้คลอด = Intrpartum fatigue and related factors among parturients / กาญจนา ปิ่นแก้ว / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1019 ความเหนื่อยล้าในสตรีมีครรภ์ = Fatigue among pregnant women / ทัศน์วรรณ ศิระพรหม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1020 ความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการที่ให้บริการปรึกษาในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ / อัศวินี นามะกันคำ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ) -- พฤติกรรม
การให้คำปรึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103