ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคมและความสัมพันธภาพกับทารกในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / รพีพรรณ เรืองเดชอนันต์ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Social support
Infant
สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่
ทารกในครรภ์
982 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของครอบครัวกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย วิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ยุพยง วงศ์ฝั้น / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Family
Smoking
การสูบบุหรี่
ครอบครัว
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
983 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศขององค์การกับความพึงพอใจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข / ขนิษฐา กุลกฤษฎา / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาลศูนย์
Dissertations, Academic -- Nursing
Climate
Job Satisfaction
984 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / นงลักษณ์ บุญเยีย / 2537 /Full Text
Subject
ลิ้นหัวใจ -- ศัลยกรรม
ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
985 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรการสนับสนุนทางสังคมกับความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องการพึ่งพาของมารดาเด็กออทิสติก = The relationship between selected factors, social support, and dependent care agency among mothers of autistic children / วนาลักษณ์ เมืองมลมณีรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
986 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการยึดมั่นต่อกันในกลุ่มของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 7 / สุภาพร โชติศิริคุณวัฒน์ / 2536 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน เขต 7
พยาบาล
กลุ่มทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing, Team
Group processes
987 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ / ดุษฎีบูล บุตรสีทา / 2543 /Full Text
Subject
Dissertations -- academic, nursing
ศีรษะ -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
คอ -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การส่งเสริมสุขภาพ
Dissertations, academic -- Health Promotion
Health promotion
Health behavior
Head and neck neoplasms
988 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับแรงสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร พงษ์ระวีวงศา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Nurses
989 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมกับแบบแผนชีวิตของผู้สูงอายุ / วรรณวิมล เบญจกุล / 2535 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- nursing
Social environment
Life style -- In old age
990 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / นัยนา พิพัฒน์วณิชชา / 2535 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง
ผู้ป่วย -- การดูแล
เครื่องไตเทียม
Dissertations, Academic -- Nursing
991 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเผชิญปัญหาและภาวะสุขภาพของหญิงสูงอายุโรคข้อเสื่อม / หทัยรัตน์ จรัสอุไรสิน / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
กระดูกและข้ออักเสบ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
สตรี -- เชียงใหม่
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
992 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ / สุดา วิไลเลิศ / 2536 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- nursing
993 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนันสนุนทางสังคม ปัจจัยบางประการกับความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะพักฟื้น / กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร / 2539 /Full Text
Subject
บาดแผลและบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
บาดแผลและบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ศีรษะ
Dissertations, academic -- Nursing
Caregivers
Head injuries
994 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม ความหวัง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เข้ารับการบำบัด ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี / มารยาท วงษาบุตร / 2539 /Full Text
Subject
วัดพระบาทน้ำพุ
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ลพบุรี
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
995 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้น / ดาริกา ธารบัวสวรรค์ / 2540 /Full Text
Subject
ธาลัสซีเมีย -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
996 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมของญาติ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ประเทือง พิมพ์โพธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, Academic -- Nursing
Social support
Caregivers
Acquired immunodeficiency syndrome
997 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ / ลำเนาว์ เรืองยศ / 2535 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ -- ภาวะสังคม
ผู้สูงอายุ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
สัจจการแห่งตน
Dissertations, Academic -- Nursing
Social environment
Mental health -- In old age
998 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความวิตกกังวลกับสัมพันธ์ภาพระหว่างมารดาครรภ์แรกและบุตรในระยะตั้งครรภ์ / มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล
มารดาและเด็ก -- เชียงใหม่
999 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา / กนกพร ใจแก้ว / 2537 /Full Text
Subject
คอมดลูก -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- Nursing
1000 ความสามารถของญาติในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการญาติมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลสวนปรุง / นิศากร แก้วพิลา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103